İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Babaeski Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Kırklareli Merkez Sosyal Tesisler, Bölge Trafik , Kom Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne Kamera Malzemesi Alımı İşi
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.08.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.08.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/336918

1-İdarenin
a) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.t
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
39 Kalem CCTV Malzemesi Alımı ve Montajı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Babaeski Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü , Kırklareli Merkez Sosyal Tesisler, Bölge Trafik , Kom Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip 3 iş gününde işe başlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.08.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Teklif Edilecek Ürünlere ait distribütör den alınmış Kırklareli ilinde yetkili satıcı olduğunu gösterir imzalı ve kaşeli belge

Yukarıdaki Belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Satış Sonrası Yüklenici Firma Tarafnıdan 2 yıl süre ile Bakım Onarım Sözleşmesi kapsamında Sepetli Vinç ve Sepetli Vinç Operatörü bakım onarım süresi boyunca (24 saat esasına göre) Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğünce bakım onarım sözleşmesi şartlarını yerine getirecek uygunluk  belgesi ihale dosyasında sunacaktır. 

2 -İhale Katılacak Firma Bünyesinde kendine ait bir adet Sepetli Vinç bulununduracak ve ruhsatın noter onaylı sureti ile Kırklareil İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğünce Sepetli Vinç'e uygunluk belgesi alınacak ve ihale dosyasında sunacaktır. 

3- Yüklenici firma bünyesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğünde bulunan mevcut sistemlere ait yazılım ve kamera bakım onarım yapmaya yetkili kurs görmüş personel olduğnu belgelendirecek ve ihale dosyasında sunulacaktır. 

4- Yüklenici Firma Bünyesinde bulunan teknik personel ihale öncesi Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğünce yeterlilik ve seviyesi belirlenecek ve Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğünce uygunluk ve yeterlilik belgesi ihale dosyasına sunulacaktır. 

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek tüm ürünlere ait numuler, katalog, fotoğrafları ve datashitleri ile teknik şartnameye ait cevapları ve Kırklareli İl  Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğünce verilecek uygunluk belgesi ihale dosyasına konacaktır


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamera Malzemesi alımı ve Bakım Onarım İşi.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.