İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi
İşin Adı İtü Araçlarına 2018-2019 Yılı İçin Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak Akaryakıt Satın Alınması İşi
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 02.08.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 02.08.2018 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/343666

1-İdarenin
a) Adresi : ITÜ Rektörlüğü Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleskesi 34469 Maslak SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122853988 - 2122856594
c) Elektronik Posta Adresi : kap@itu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 50.000 Litre, Motorin (Diğer) 20.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenicinin bayisi olduğu ana dağıtım şirketinin Türkiye genelindeki Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonları.
c) Teslim tarihi : 15/08/2018 tarihinde başlar 14/08/2019 tarihinde sona erer. Yüklenicinin bayisi olduğu ana dağıtım şirketinin de bayisi olan Türkiye genelindeki taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarında, Üniversitemiz tarafından bildirilen resmi araç depolarına doldurulacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.08.2018 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, 20/12/2003 tarih ve 25322 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alınması zorunlu lisans belgesi vereceklerdir.

- İstekli, “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden “Dağıtıcı Lisans Belgesi”

-İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş bayi olduğunu tevsik eden “Bayilik Lisans Belgesi”


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli istekli işin adı, ihale kayıt numarası, isteklinin gerçek kişi olması durumunda TC kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda vergi numarasını belirtmek suretiyle Vakıflar Bankası Maslak Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7296 1554 37 iban nolu hesabına yatırılabilir. Doküman ise İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi Rektörlük Binası 4. Kat Oda No : 412 Maslak/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale ve Satınalma Birimi Rektörlük Binası 4. Kat Oda No : 412 Maslak/İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.