İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Manisa
İşin Adı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Dereköy Mevkiinde Bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 394.500 Ton Kömür Torbalanması Ve Kamyonlara Yüklenmesi Hizmet Alımı
İlan Tarihi 12.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.07.2018 14:30:00
Son Teklif Tarihi 23.07.2018 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletme Müdürlüğümüz Dereköy Torbalama Tesisinde kömür torbalama ve yükleme işi hizmet alımı açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat)  

                                                                Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

1-

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Dereköy Mevkiinde

bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 394.500 ton kömür

torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi hizmet alımı

2018-342545

2018-1080

23.07.2018

14:30

263

gün


 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL. karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

Yeterlilik