İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Manisa
İşin Adı Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’mize Bağlı Stok Sahalarında Bir Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Saatlik Kiralama Ve Çalıştırma Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 12.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 06.08.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 06.08.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

SÜRE

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’mize bağlı stok sahalarında

bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma hizmet alım işi

2018/344885

2018-1093

06.08.2018

14:00

365 gün


 

b) Yapılacağı yer                                 :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                                       :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

Yeterlilik