İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
İşin Adı Taşınmaz Satılacaktır
İlan Tarihi 12.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.07.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahalle/

Köy

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu

Cinsi

Hazine

Hissesi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

22010109060

Dörtkaya

Mah.

 

2836

1

6.984,89

Şehir imar planı içinde E:1,60, Yençok 7 katlı konut alanında kalmaktadır. Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B)Özel Hükümler 8. maddesinde "Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80'i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." denilmektedir.

Arsa

Tam

9.800.000,00

2.940.00,00

26.07.2018

10:00


 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatlı belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi Mescit Sokak No: 1 Merkez/EDİRNE adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi"

3 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Yeterlilik