İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Aydınlatma Direği Ve Elektrik Malzemesi Mal Alımı
İlan Tarihi 04.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.02.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 1.02.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/711062

1-İdarenin
a) Adresi : Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No:47 ALİAĞA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323990000 - 2326163719
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@aliaga.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
38 Kalem Şehir Merkezi Cadde ve Sokakların Aydınlatılmasında, Park Bahçe Aydınlatmalarının bakımlarında kullanılmak üzere Elektrik Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek herhangi bir noktaya (cadde- sokak -iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü içerisinde malların tümü teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kültür mah. Lozan Cad. No: 47 Aliağa/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 01.02.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya isteklilerin Aydınlatma Direkleri için imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler sunacak olup, sunacağı belge veya belgeler şunlardır.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
d) Adaylar veya İstekliler adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi

üretici olunmaması durumunda, istekliler yetkili satıcı olduğunu gösterir belge ve üreticiye ait yukarıda belirtilen üretici olduğunu gösterir belgeleri sunacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen Ürünler için;

Boya Kalitesi İçin 500 saat testinden geçtiğini gösteren Tuzlu Sis Test raporu

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1- BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YER ALAN  ÜRÜNLERİN NUMUNELERİ İHALE TARİHİNDEN BİR ÖNCEKİ İŞ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR NUMUNE TESLİM TUTANAĞI İLE BİRLİKTE ALİAĞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ATÖLYESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
7.5.6.2- NUMUNE TESLİM ETMEYEN VEYA EKSİK TESLİM EDEN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
7.5.6.3- NUMUNESİ TESLİM EDİLECEK MALZEMELER

1.KALEM ...1 ADET....9 METRE SELÇUKLU FİGÜRLÜ LEDLİ GÖVDE LEDSİZ ALÜMİNYUM AYDINLATMA DİREĞİ

2.KALEM ...1 ADET....10+10 METRE GÖVDESİ LEDLİ SELÇUKLU FİGÜRÜ LEDLİ ALÜMİNYUM AYDINLATMA DİREĞİ

5.KALEM 125 W ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ LEDLİ YOL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

6.KALEM 140 W ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDELİ LEDLİ YOL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

7.5.6.4- İSTEKLİ FİRMALARCA NUMUNELERİN TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR NUMUNE TESLİM TUTANAĞI , İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNACAK OLUP, NUMUNE TESLİM TUTANAĞINI İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

7.5.6.5- İSTEKLİLER TARAFINDAN GETİRİLEN NUMUNELERİN İNDİRİLMESİ, TAŞINMASI VE İSTİFLENMESİ, KURULMASI GİBİ İŞLER İSTEKLİ FİRMALARA AİTTİR. BU AŞAMALARDA OLUŞACAK TÜM OLUMSUZLUKLARDAN İSTEKLİ FİRMALAR SORUMLU OLACAKTIR.

 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Alüminyumdan imal edilmiş Kent görselleri veya Alüminyum aydınlatma direği mal alımları işi benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.