İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Edirne Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşin Adı İçmesuyu Arıtma Tesisinde Kullanılacak Kimyasallar
İlan Tarihi 07.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.01.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 28.01.2019 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/701803

1-İdarenin
a) Adresi : BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ TEKKEKAPI CADDESİ 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842120913 - 2842139150
c) Elektronik Posta Adresi : sukanalmd@edirne.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
-300 ton Demir(III) Klorür -150 ton Alüminyum Sülfat -2000 kg Anyonik-Noniyonik Polielektrolit -200 kg Katyonik Polielektrolit -65 ton Mayi Klor ve ekipmanları -3000 kg Sıvı Klor
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Edirne Belediyesi İçmesuyu Arıtma Tesisleri
c) Teslim tarihi : İdarenin stok kapasitesi göz önünde bulundurulup sözleşme süresince ihtiyaca bağlı olarak temin edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Kat:2 Edirne
b) Tarihi ve saati : 28.01.2019 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

"Mayi Klor ve Gerekli Ekipmanları" kısmı için:

-Üretici firma, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne sahip olmalıdır.

-Üretim taarihleri 1980-2005 yılları arasında olan tüplerin periyodik kontrolünün SGM 2018/7 Tebliğ'ne göre bakanlıkça yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılacaktır. 2005 sonrası üretilen pi işareti taşıyan tüplerin testleri 2010/35/AB-ADR 2017 uyarınca yetkili kuruluşlara yaptırılarak uygun olan tüplerin dolumu yaptırılacaktır.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Balgesi,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu,

 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

-Alüminyum Sülfat TS EN 878 standartına uygun olacaktır.

-Polielektrolit ve analizleri TS EN 1410 standartlarına uygun olmalıdır.

-Mayi Klor TS EN 937 standardına uygun olmalıdır.

-Demir (III) Klorür TS EN 888, Sınıf 1 standartlarına uygun olmalıdır.

-Sıvı Klor TS EN 901 standarlarına uygun olacaktır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Mayi Klor için T.C. Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne sahip olmalıdır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığıBabademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Kat:2 Merkez/Edirne adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi No:1 Kat:2 Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.