İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balçova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Serbest Piyasadan Elektrik Enerji Alımı
İlan Tarihi 08.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.01.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 31.01.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/4381

1-İdarenin
a) Adresi : FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL SK. 1 35330 BALÇOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324552077 - 2322770415
c) Elektronik Posta Adresi : destek@balcova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ELEKTRİK ENERJİSİ Alçak Gerilim Elektrik Enerjisi 854.198 kwh ELEKTRİK ENERJİSİ Orta Gerilim Elektrik Enerjisi 465.802 kwh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Balçova Belediyesi merkez binası ve ilçe sınırları içerisinde teknik şartname ekinde abone numaraları belirtilen tesisatlar.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME KAPSAMINDA BULUNAN ABONELİKLERE ENERJİ NAKLİ, HER BİR ABONELİK İÇİN MEVZUAT GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERİN (PMUM KAYDI V.S.) TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP 01.03.2019 TARİHİ İTİBARİYLE İŞE BAŞLAYACAK, 31.12.2019T ARİHİ İTİBARİYLE BİTECEKTİR. İHALE KONUSU ALIM TEK SEFERDE DEĞİL, AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BALÇOVA BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 BALÇOVA/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİLER ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NDAN ALINMIŞ LİSANSLARIN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ VERECEKTİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU'NDAN ALINMIŞ LİSANS  DOĞRULTUSUNDA SERBEST TÜKETİCİLERE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İLE İLGİLİ İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 225 TRY (Türk Lirası) karşılığı BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- FEVZİ ÇAKMAK MAH.CENGİZ TOPEL SOK.NO:1 BALÇOVA/İZMİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 BALÇOVA/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.