İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 2019 Yılı Elektrik Ve Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 09.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.02.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 5.02.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/710670

1-İdarenin
a) Adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası : 4762277589-90 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi : yonetimhizmetleri@igdirsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019 YILI ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ (6 KISIM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : IĞDIR DEVLET HASTANESİ TÜKETİM DEPOSU TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ TÜKETİM DEPOSU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TÜKETİM DEPOSU
c) Teslim tarihi : Malzemelerle ilgili teslimatlar idarenin istediği zaman ve miktarda teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 MERKEZ / IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 05.02.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hırdavat Kısmındaki kalemlere ait malzemelerin bir adet numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.Gerektiğinde numuneler kullanılarak değerlendirilecektir.Numunesi olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Iğdır Devlet Hastanesi Su Tesisatı Kısmındaki kalemlere ait malzemelerin bir adet numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.Gerektiğinde numuneler kullanılarak değerlendirilecektir.Numunesi olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Iğdır Devlet Hastanesi Hırdavat Ve Tesisat Kısmında yer alan 57,58,65,67,68,69,127,147,148,149 numaralı kalemlere ait malzemelerin bir adet numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.Gerektiğinde numuneler kullanılarak değerlendirilecektir.Numunesi olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Iğdır Devlet Hastanesi Elektrik kısmında yer alan 2,41,43 numaralı kalemlere ait malzemelerin bir adet numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.Gerektiğinde numuneler kullanılarak değerlendirilecektir.Numunesi olmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.