İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Deniz İkmal Merkez Komutanlığı- Kocaeli
İşin Adı Turbo Nozul Tip-c
İlan Tarihi 10.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.01.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.01.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/142
İşin Adı : Turbo Nozul Tip-C
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 41650
b) Telefon ve faks numarası : 2624141129 - 2624147943
c) Elektronik posta adresi : denikmerted@dzkk.tsk.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 850 Adet Turbo Nozul Tip-C
b) Teslim [yeri / yerleri] : Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt edilen malzemelere ait işe başlama talimatının yükleniciye tebliğini takip eden günden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 23.01.2019 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Alıma katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4. Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, İş Ortaklığı Beyannamesi,

4.1.6. Alıma iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.6.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça 4.1.1.’de yer alan belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.6.2. İstekli, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda; bu şirketi, Sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise, sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.7 Alım konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. İstekliler tarafından verilecek şekli ve içeriği idari şartnamede EK-G’de yer alan Tedarik Taahhütnamesini istekli/isteklilerin yetkili/yetkilileri imzalayarak, teklifi ile idareye teslim edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu alıma, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye alımın tamamında % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Alıma katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7. Alım dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Alım dokümanı Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden görülebilir.

7.2. İsteklilerden alıma katılmak isteyenlerin alım dokümanını ihale komisyonundan bedelsiz olarak teslim alması zorunludur.

8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Alım sonucu, üzerine alım yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, alım tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak alıma teklif verilemez.

14. Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi: Alımda esas alınacak para birimi Türk Lirası (TL) cinsinden olacaktır.

15. Bu alım için fiyat farkı verilmeyecektir.

16. Alım, idari şartname EK-H’daki teknik ister dokümanına göre yapılacaktır.

17. Bu alımda KDV ödenmeyecektir.

18. Bahse konu malzeme/malzemeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b. maddesi uyarınca düzenlenen 17 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12. maddesi gereği pazarlık usulü ile satın alınacaktır.

19. Diğer hususlar:

Alım, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.