İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd Taşımacılık A.ş. Genel Müdürlüğü Araç Bakım Dairesi Başkanlığı İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü
İşin Adı Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 20000 Kg Ve Haydarpaşa Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 40000 Kg Toplam 60000 Kg Kalorifer Yakıtı
İlan Tarihi 11.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.01.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.01.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/10765

1-İdarenin
a) Adresi : Rasimpaşa Mah. Tren Garı Yolu Sokak 34716 Haydarpaşa Gar Binası KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163488020-71753 - 2163362308
c) Elektronik Posta Adresi : suleymanyagmur@tcddtasimacilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 20.000 kg ve Haydarpaşa Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 40.000 kg olmak üzere toplam 60.000 kg kalorifer yakıtı temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 20.000 kg, Haydarpaşa Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne 40.000 kg
c) Teslim tarihi : 31.12.2019 tarihine kadar partiler halinde teslim edilecektir (İlgili iş yerlerince talep edilen miktarlar kadar).


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gar Binası 2. Kat Araç Bakım Servis Müdürü Odası, 34716 Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.01.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- İstekliler teklifleri ile birlikte, Akaryakıt Dağıtım Şirketi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin “Akaryakıt Dağıtım Şirketi ”  olduğunu gösteren “ Dağıtıcı Lisansı” nın aslı veya Noter tasdikli suretini vereceklerdir.

- İstekliler teklifleri ile birlikte , “Akaryakıt Dağıtım Şirketinin Bayisi” ise  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış, iş bitim tarihine kadar geçerli olan “ İstasyonlu  Bayilik Lisansı”nın ve Bayisi bulunduğu  Akaryakıt Dağıtım Şirketinin  bayisi olduğuna dair “ Bayilik Sözleşmesi”nin ve bayisi olduğu ana firmanın veya ana bayinin (Bölge) EPDK’dan alınmış olduğu, ihale tarihi itibarıyla geçerli olan “Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı”nın  aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.

- İstekliler teklifleri ile birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olduğu İl Müdürlüğünden kaçak veya bozuk akaryakıt satışı yapmadığına dair onaylı belge ve son 5 (beş) yıl içerisinde para cezası almadığına dair onaylı belge vereceklerdir.

- İstekliler teklifleri ile birlikte, bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan "İşyeri açma ve İzin Belgesi"ni vereceklerdir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gar Binası 2. Kat Araç Bakım Teknik Bürosu Oda No:230 34716 Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gar Binası 2. Kat Araç Bakım Teknik Bürosu Oda No:230 34716 Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.