İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sümer Holding A.ş. İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Akaryakıt Ürünleri
İlan Tarihi 11.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.01.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 31.01.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/9924

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) - Etimesgut/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : (0 312) 310 38 30 - (0 312) 211 04 29
c) Elektronik Posta Adresi : gulsum.ozturk@sumerholding.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
01.03.2019-28.02.2020 tarihleri arasında 10.000 lt. Motorin Diğer, 5.000 lt. Düz Motorin olmak üzere toplam 15.000 lt. Akaryakıt Ürünü Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Araçlara Alınacak Akaryakıt, Bayii İstasyonunda Araçlara Doldurulacak, Jeneratörde Kullanılacak Akaryakıt ise Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut / ANKARA Adresinde Bulunan Motorin Tankına Boşaltılacaktır.
c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.01.2019 - 14:00

Yeterlilik
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli dağıtıcı ise; EPDK'dan alınmış ve ihale tarihi itibariyle süresi dolmamış Dağıtıcı Lisansı aslı veya noter onaylı fotokopisi, İstekli Bayii ise; EPDK'dan alınmış ve ihale tarihi itibariyle süresi dolmamış İstasyonlu Bayilik Lisansı'nın aslı veya noter onaylı fotokopisini teklifi ile beraber sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli Bayii ise ihale tarihi itibariyle süresi dolmamış Bayilik sözleşmesi veya Bayilik yazısının asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklifleri ile beraber sunacaklardır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Genel Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.