İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Koru Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Yalova
İşin Adı İthal Taş Kömürü (Sobalık)
İlan Tarihi 11.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.01.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.01.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/14208

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET YALI CADDESI 4 77300 KORU ÇINARCIK/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2262495178 - 2262495178
c) Elektronik Posta Adresi : korubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
75 TON İTHAL TAŞ KÖMÜR (SOBALIK) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Koru Belediye Başkanlığının Yüklenicinin sözleşmeyi imzalamasından sonra İdarenin belirteceği adreslere 15 er torba olacak şekilde yüklenici tarafından dağıtılacaktır. İdarenin belirttiği tarih ve miktarda (en az 15 torba olması durumu da dahil) aynı gün içinde adrese teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. Kömürler teknik şartnamede belirtilen kriterler çerçevesinde dağıtılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KORU BELEDİYESİ
b) Tarihi ve saati : 21.01.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

*Üreticiler ihale tarihi itibari ile geçerli Uygunluk İzin Belgesi(üretici tarafından ) aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini,

*Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış İhale tarihi itibari ile geçerli Dağıtıcı Kayıt Belgesinin  aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini, 

*Satıcılar ise Herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından) aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklifleri ekinde sunacaklardır Bu belgeleri ibraz etmeyen istekli ihale dışı bırakılacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KORU BELEDİYESİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KORU BELEDİYESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.