İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.ş.
İşin Adı Bomag Marka İş Makinalarına Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Mal Alım İşi
İlan Tarihi 11.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.01.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.01.2019 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/857
İşin Adı : Bomag Marka İş Makinalarına Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık Arttırma Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : PASA MAHALLESI PIYALEPASA BULVARI 74 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2122306041 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yedek Parça İçin 3.000.000,00 TL ve İşçilik için 1.000.000,00 TL BÜTÇE ÜZERİNDEN BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR.
b) Teslim [yeri / yerleri] : İSTANBUL İL SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARE'NİN BELİRLEYECEĞİ DEPOLARDIR.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.01.2019 - 15:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1    -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2    - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1    - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5     İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.6     İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2    - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstekliler, İş Deneyim belgesi veya Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren belgelerinden birini teklif zarfında sunacaktır.
4.2.1    İş deneyimini gösteren belgeler
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
 teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunacaktır.
4.2.2    Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)    İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)     Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4.3    - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1    Bomag Marka Araçlarının Bakım Onarım Hizmeti ve Yedek Parça Satışı yapmış olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.