İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Göğüs Kalp Damar Cer.eğt.vearş.hastanesi - Dr.siyami Ersek
İşin Adı Hava Soğutmalı Vidalı Kompresörlü Soğutma Grubu
İlan Tarihi 22.01.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.02.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.02.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/4296

1-İdarenin
a) Adresi : Tıbbiye Cad. No: 25 Haydarpaşa Üsküdar/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0216 542 4876-0216 542 4416 - 0216 418 3317
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuleah20@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Kalem Hava Soğutmalı Vidalı Kompsörlü Soğutma Grubu Demirbaş Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SBÜ Dr.Siyami Ersek Göğüs KaIp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim günü içinde cihazların montajı tamamlanmış ve çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SBÜ Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kule Bina Oditoryum Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Teklif sunan isteklinin veya ürünü ithal eden distrübütörün TSE'den onaylı hizmet yeterlilik belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı satış sonrası (servis,bakım ve onarım) hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

2- Teklif sunan istekli Teknik Şartname'de belirtilen cihaz performans belgeleri, kalite belgeleri, garanti belgesi vb.  teklif dosyasında sunacaktır.

3-İstekliler, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile kullanılacak tüm malzemelerin adı, kullanım ömrü, garanti süresi ve yedek parça fiyat listesi ile yedek parça dahil ve yedek parça hariç garanti süresi sonrasında vereceği servis bakım onarım hizmetlerine ait fiyat listelerini Türk Lirası bazında hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-) KATALOG: İstekliler teklif edilen malların orijinal kataloglarını Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasında komisyona sunacaklardır.

b-) TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” düzenleyecekler ve teklif dosyasında komisyona sunacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı : SBÜ Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimiadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SBÜ Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.