İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Siirt İl Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alma İşi
İlan Tarihi 07.02.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.03.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 14.03.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/44361

1-İdarenin
a) Adresi : DOĞAN MAH. ABDURRAHMAN KAVAK CAD. 1 NOLU SOK. NO: 61 YENİ HİZMET BİNASI E BLOK KAT:1 LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ MERKEZ/SİİRT
b) Telefon ve faks numarası : 4842234261 - 4842235648
c) Elektronik Posta Adresi : siirtlojistik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3.400.000,00 kwh Elektrik Enerjisi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik şartname (EK-1) de tesisat numaraları belirtilen hizmet birimleri ile ihale sözleşme aşamasında ve sözleşme imzalandıktan sonra yeni abone olunacak Müdürlüğümüze bağlı hizmet birimleri
c) Teslim tarihleri : sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DOĞAN MAH. ABDURRAHMAN KAVAK CAD. 1 NOLU SOK. NO: 61 YENİ HİZMET BİNASI E BLOK KAT:1 LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ
b) Tarihi ve saati : 14.03.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende Satış Lisansı, v.b.) 'ndan en az birini teklifleri ile birlikte usulüne uygun olarak sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Mal/Muhasebe Müdürlüğü veznelerine ihale doküman bedeli yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu karşılığında Siirt Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliğiadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞAN MAH. ABDURRAHMAN KAVAK CAD. 1 NOLU SOK. NO: 61 YENİ HİZMET BİNASI E BLOK KAT:1 LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.