İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binalarına Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 07.02.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.03.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 7.03.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/46722

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Paşa Mah. 452 Sok. No:15 35260 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322803500 - 2322803847
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak35_3@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI TEK TERİMLİ TEK ZAMANLI TİCARETHANE TARİFELİ (ORTA GERİLİM) 1.100.000 kWh VE EK HİZMET BİNALARINA TEK TERİMLİ TEK ZAMANLI TİCARETHANE TARİFELİ (ALÇAK GERİLİM) 100.000 kWh ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Fevzipaşa Mah. 452 Sokak No:15 Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/101 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/102 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/103 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/104 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/105 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/201 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cad. No:33/202 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/203 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/204 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/205 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/601 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/602 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/603 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/604 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Milli Kütüphane Cd. No:33/605 Konak Mah. Konak/İZMİR İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Güney Mah. 1119 Sokak 22/1 Konak/İZMİR (Arşiv) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Turgut Reis Mah. 305 Sok. No:50 Konak/İZMİR (Müze) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Aşık Veysel Mah. 5733 Sok. No:175 Karabağlar/İZMİR (Depo)
c) Teslim tarihi : Tedarikçi, teknik şartnamenin 14. maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında İdare tarafından sözleşme kapsamında talep edilen elektrik enerjisini, TEİAŞ veya dağıtım şirketi hatlarından, günün her saatinde kesintisiz olarak temin etmekle yükümlü olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceklerine ilişkin, geçerliliği olan lisansların asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamu veya Özel Sektöre serbest tüketici kapsamındaki elektrik enerjisi satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - Satın Alma Birimi 277 Nolu Oda (Fevzipaşa Mh. 452 Sk. No: 15 Konak İZMİR) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Satın Alma Birimi Fevzi Paşa Mah. 452 Sk. No:15 Kat:2 Oda No:277 Konak-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.