İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Anamur Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
İşin Adı Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel Üzerindeki Gayrimenkul Satış İşi
İlan Tarihi 07.02.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.02.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.02.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/51855
İşin Adı : Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel Üzerindeki Gayrimenkul Satış İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : YESILYURT MAHALLESI 29 EKIM CADDESI 5/A 33630
b) Telefon ve faks numarası : 3248141115 - 3248142099
c) Elektronik posta adresi : muhammetygt33@hotmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.anamur.bel.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerindeki gayrimenkul satış işi
b) Teslim [yeri / yerleri] : ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : SÖZLEŞME TASARISININ 12. MADDESİNDE YAZILI HUSUSLARA GÖRE TESLİM YAPILACAKTIR.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : ANAMUR BELEDİYESİ AR=GE TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

İHALE İ L A NI

ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
2. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500,00 TL. (İkibinbeşyüzTL.) karşılığında temin edilebilir.
3. İhale 26.02.2019 Salı günü saat 10:00’da Anamur  Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN:20.482.060,00TL.(YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİNALTMIŞTL)

           4.  İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir.   

            GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI:614.461,80      

            TL. (ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI,SEKSENKRŞ)

5. İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:

İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere    adres beyanı.

5.2.      Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren  nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3.      Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6 .  Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

5.7.  İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6. Teklifler 26.02.2019 Salı günü saat  10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.