İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü- Şanlıurfa
İşin Adı Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) , Motorin (Diğer)
İlan Tarihi 11.02.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/49146

1-İdarenin
a) Adresi : Meydan Mahallesi Ferit Aydın Mirkelam Caddesi No:19 19 63400 BİRECİK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4146521343 - 4146526104
c) Elektronik Posta Adresi : birecikemniyet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
23.200 Litere Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ile 45.500 litere Motorin (Diğer) Satın alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt ürünleri sözleşme tarihinden itibaren Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü uhdesinde kayıtlı ve geçici görevli motorize araçlara, İstekliye ait Birecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan akaryakıt ikmali OYAS (Otomatik Yakıt Alma Sistemi) üzerinden ATC (Araç Tanıma Sistemi) cihazı ile Teknik Şartnamede belirtilen şekilde pompa teslimi olarak günlük (24 saat esasına göre) ve görev gereği ilçe ve il dışına çıkan araçlara bayisi olduğu dağıtım şirketi bayilerinden alınacaktır. Jeneratörlere ise İdare tarafından istenilen yerde ve şekilde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Akaryakıt ürünleri sözleşme tarihinden itibaren Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü uhdesinde kayıtlı motorize araçlara, İstekliye ait Birecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonundan akaryakıt ikmali OYAS (Otomatik Yakıt Alma Sistemi) üzerinden ile ATC (Araç Tanıma Sistemi) cihazı ile Teknik Şartnamede belirtilen şekilde pompa teslimi olarak günlük (24 saat esasına göre) ve görev gereği ilçe ve il dışına çıkan araçlara bayisi olduğu dağıtım şirketi bayilerinden alınacaktır. Jeneratörlere ise İdare tarafından istenilen yerde ve şekilde teslim alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürü Makam Odası. (Adresi:Ferit Aydın Mirkelam Cad.No:19 Birecik/ŞANLIURFA )
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli adına düzenlenmiş Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş bayilik lisans belgesi(istasyonlu).

2)istekli adına düzenlenmiş bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketi tarafından verilmiş bayilik belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satın alınacak akaryakıt ürünlerinin TSE kalite analiz değerleri ve EPDK uygunluk belgeleri olması ve 5015 sayılı petrol piyasası kanununun 18 maddesine uygun ulusal marker değerlerini gösterir belge.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliğiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.