İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü
İşin Adı Muhtelif Kanalizasyon Malzemeleri Alım İşi
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/118688

1-İdarenin
a) Adı : MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 44190 YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 4223777400 - 4223777452
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF KANALİZASYON MALZEMELERİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.KISIM 13 KALEM BETON ELEMANLARI ALIM İŞİ 2.KISIM 16 KALEM PVC BORU VE EK PARÇALARI ALIM İŞİ 3.KISIM 17 KALEM KORİGE BORU VE EK PARÇALARI ALIM İŞİ 4.KISIM 4 KALEM SFERO KAPAK ALIM İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Maski Genel Müdürlüğü Merkez Ambarı İkizce Mahallesi Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/MALATYA
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. KISIM Beton Elemanları için işin süresi sözleşme tarihinden itibaren; Malzemelerin teslimi 2 kısımda yapılacaktır. 1. kısımda malzemelerin yarısı sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü, 2. kısımda kalan yarısı sözleşme tarihinden itibaren 120 gündür. Muayene ve kabul işlemleri ve ödeme işlemleri her kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. 2. KISIM PVC Boru ve Ek Parçaları,teslimi sözleşme tarihinden itibaren 60 gündür. Muayene ve kabul işlemleri söz konusu malzemelerin tamamı teslim edilince yapılacaktır. 3. KISIM Korige Boru ve Ek Parçaları,teslimi sözleşme tarihinden itibaren; Malzemelerin teslimi 2 kısımda yapılacaktır. 1. kısımda malzemelerin yarısı sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günü, 2. kısımda kalan yarısı sözleşme tarihinden itibaren 120 gündür. Muayene ve kabul işlemleri ve ödeme işlemleri her kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. 4.KISIM Sfero Kapak, için işin süresi sözleşme tarihinden itibaren: Malzemelerin teslimi 2 kısımda yapılacaktır. 1. kısımda malzemelerin yarısı sözleşme tarihinden itibaren 75 takvim günü, 2. kısımda kalan yarısı sözleşme tarihinden itibaren 150 gündür. Muayene ve kabul işlemleri ve ödeme işlemleri her kısım için ayrı ayrı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MASKİ Genel Müdürlüğü 133 Nolu İhale Toplantı Salonu , İkizce Mah. Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/ Malatya

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.