İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı Kömür Alımı
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.04.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.04.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/116420

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Menekşe Sk. No: 1 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662411944 - 2662416652
c) Elektronik Posta Adresi : balikesir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
335.000 KG. KALORİFER KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 85.000 Kg. Dursunbey Yurt Müdürlüğü - Bozyokuş Mah. Bahçelievler Cad. No: 26/29 Dursunbey/BALIKESİR 85.000 Kg. Dursunbey Yurt Müdürlüğü -Cebeci Mah. Saz Mevki Su çıktı Bulvarı No: 28 Dursunbey/BALIKESİR 45.000 Kg. Havran Yurt Müdürlüğü- Mescit Mah. 231. Sok. No: 1 Havran/BALIKESİR 80.000 Kg. Bigadiç Yurt Müdürlüğü- Kuyu Mah. Pir Sultan Abdal No: 86/41 Bigadiç/BALIKESİR 10.000 Kg. Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü- Gümüşçeşme Mah. Eski Kepsut Cad. Altıeylül/BALIKESİR 25.000 Kg. Savaştepe Gençlik Merkezi - Cumhuriyet Mah. Elmas Sok. No: 3 Savaştepe/BALIKESİR 5.000 Kg. Manyas Gençlik Merkezi - Çarşı Mah. Yavuz Sok. No: 2 Halı Saha Yanı Manyas/BALIKESİR
c) Teslim tarihi : Gençlik Merkezi ve Yurt Müdürlüklerinin ihtiyacı olan Kömür sözleşme imzalanmasına müteakip tek seferde teslim edilecektir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Altıeylül / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Teknik Büro adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Altıeylül / BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.