İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
İşin Adı Fidanlık Müdürlüğümüz Fidan Ve Tohum Üretimi İle Büro Ve Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere; Hırdavat, Temizlik, Kırtasiye Malzemesi İle Taban Örtüsü, Bambu Çubuk, Kömür, Kümes Teli, Boya Ve Tohum Saklama Kutusu Alımı
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.03.2019 09:00:00
Son Teklif Tarihi 25.03.2019 09:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/124948

1-İdarenin
a) Adı : BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelam Cad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4146521084 - 4146524995
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Fidanlık Müdürlüğümüz fidan ve tohum üretimi ile büro ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere; hırdavat, temizlik, kırtasiye malzemesi ile taban örtüsü, bambu çubuk, kömür, kümes teli, boya ve tohum saklama kutusu alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
"Ek Düzenlemeler" kısmında belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü yerleşkesi dahilinde bulunan depo/depolar
ç) Süresi/teslim tarihi : Kısım A için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım B için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım C için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım D için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 20 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım E için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım F için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım G için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içinde teslimat yapılacaktır, Kısım h için sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içinde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2019 - 09:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü idare binası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.