İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tüvasas Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı- Sakarya
İşin Adı (milli Elektrikli Tren Seti Projesi) Elektrik Dolapları
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2019 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/120616
İşin Adı : (Milli Elektrikli Tren Seti Projesi) Elektrik Dolapları
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuvasas.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.tuvasas.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MAL ALIMI – AÇIK İHALE – 10 KALEM
b) Teslim [yeri / yerleri] : TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – ADAPAZARI / TÜRKİYE
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : TOPLAM SİPARİŞ 3 TREN(15 ARAÇ) SETLİKTİR. 2 SETLİK (10 ARAÇLIK) MALZEME 17.09.2019 TARİHİNDE,1 SETLİK(5 ARAÇLIK) MALZEME 03.02.2020 TARİHİNDE, ŞİRKETİMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İhale dokümanı ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

ç) (İstenmesi halinde) bu ihale ilanında istenen, detayları ise idari şartnamede yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde belirtilen belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin aranacak belgeler,

4.3.1. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belgeler,

SÖZ KONUSU İHALEYE ÜRETİCİ FİRMALAR VEYA ONLARIN YETKİLİ SATICILARI KATILABİLECEKTİR.

- İmalat Yeterlik Belgesi,

 - Kapasite Raporu,

- Sanayi Sicil Belgesi

- İstekli imalatçı ise imalatçılığını gösteren diğer belgeler,

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin sunulması yeterli olacaktır.

 - İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçısına ait olmak üzere yukarıda belirtilmiş belge/belgeler, (Yetkili satıcılık belgesinin ekinde, belgeyi imzalayan kişinin, yetki veren şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de bulunması zorunludur.)

- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde, faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler

GÜNCEL VE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE;

- EN ISO/IEC 17050 TEDARİKÇİ UYGUNLUK BEYANI(Supplier’s Declaration of Conformity),  (İstekli İmalatçı ise kendisine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait olacaktır.),

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeleri sunması yeterlidir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER,

- 27.195 NOLU MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ ELEKTRİK DOLAPLARI TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNE AYNI SIRA NUMARASI İÇİNDE CEVAP VERECEKLER VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR. CEVAP VERİLMEYEN MADDELER ŞARTNAMEYE AYKIRI KABUL EDİLECEKTİR.

- 27.195 NOLU MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ ELEKTRİK DOLAPLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 5.MADDESİNDE “TEKLİF AŞAMASINDA” SUNULACAK BELGELERİ VE DİĞER MUHTELİF MADDELERDE TEKLİF İLE BİRLİKTE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR. SUNULMASI İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİN SUNULMAMASI DURUMUNDA, TEKNİK ŞARTNAMENİN EKSİK OLARAK CEVAPLANDIRILDIĞI VAR SAYILACAKTIR.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı(en uygun) teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yeterlilik kriterini sağlayan yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idari Şartnamede belirtilen şartlarda Posta veya kargo yolu ile de satınalınabilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 300,00 Türk Lirasıdır (ihale dokümanları karşı ödemeli olarak kargo yolu ile istekliye gönderilecektir). İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdari Şartnamenin 4. Maddesi hükümlerine göre ihale dokümanını satınalmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.

10- Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.

12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 TAKVİM GÜNÜ olmalıdır. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.

14- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.