İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 5000 Kg Kompozisyon A-4 Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.04.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 9.04.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/120514
İşin Adı : 5000 Kg Kompozisyon A-4 Satın Alınacaktır
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKEK Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı Dıi Alım Şube Müdürlüğü De Gol Cad. 06560 Anadolu Meydanı Yenimahalle/Ankara/ TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3122961130 - 3122961691
c) Elektronik posta adresi : mkekikm@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 Kg KOMPOZİSYON A-4 satın alınacaktır
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü –Ankara/TÜRKİYE
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malzeme sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 7 (yedi) ay içinde ve tek partide teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKEK Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı De Gol Cad. 06560 Anadolu Meydanı Yenimahalle/Ankara/ TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde belirtilen belgeleri verecektir. Teklif Mektubu dışındaki diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c) İdari Şartnamemizin  21.1.3 ve 29.2.2 maddelerinde belirtildiği üzere; teklif zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar, bir tutanak ile belirlenip değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ve ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.  

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

-Yabancı istekliler, tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FOB STOWED (……Deniz limanı), CFR (Derince Limanı)  veya DAP (MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü–Ankara/TÜRKİYE) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-Yerli istekliler, tekliflerini MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü–Ankara/TÜRKİYE teslim esasına göre vereceklerdir.

Yukarıda belirtilen teslim şekillerinden farklı teslim şekline göre verilen  teklifler değerlendirilmeye  alınmayacaktır.

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yerler:

- İhale döküman bedeli, MKE Gn.Md. Mali İşler Dai.Bşk. B Blok 2. kat Merkez Muh.Md. Veznesine saat 16.30’a kadar yatırılacak olup, alınacak makbuz karşılığında ihale dökümanı MKE Gn.Md..İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Kat 405 no.lu odadan alınacaktır.

- MKE Kurumu Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No.44, Taksim /  İSTANBUL

- İhale dokümanı satış bedeli: 30,00 TL (KDV Dahil)

- Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına  gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 09.04.2019 tarih, saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla da gönderilebilir. İhale saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

e)  Geçici teminat istenmemektedir.

f) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

g) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.