İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 155mm Modüler Barut Sistemi Yanar Kap Üretim Tesisine Ait Keçeleme, Soğuk Ve Sıcak Pres Üniteleri Temini
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/122949
İşin Adı : 155Mm Modüler Barut Sistemi Yanar Kap Üretim Tesisine Ait Keçeleme, Soğuk Ve Sıcak Pres Üniteleri Temini
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE GOL CADDESİ ANADOLU MEYDANI (TANDOĞAN) 06330
b) Telefon ve faks numarası : 3122961223 - 3122961693
c) Elektronik posta adresi : nics@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 155mm Modüler Barut Sistemi Yanar Kap Üretim Tesisine Ait Keçeleme, Soğuk ve Sıcak Pres Üniteleri
b) Teslim [yeri / yerleri] : İstekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü, KIRIKKALE teslim esasına göre vereceklerdir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 155mm Modüler Barut Sistemi Yanar Kap Üretim Tesisine Ait Keçeleme, Soğuk ve Sıcak Pres Üniteleri’nin teslim süresi, geçici kabul süreci dahil 10 (on) ay olup, Yüklenici, teklifinde bu sürece ait iş zaman programını sunacaktır
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7.Kat/716
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İstekli;

4.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,
4.2 Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’de belirtilen),
4.3 İdari Şartname’nin ilgili maddelerindeki bilgilere uygun geçici teminatı,
4.4 İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerini sağlayacak ve gereken belgeleri,

Teklifi ile birlikte sunacaktır.

5. Malların teslim edileceği yer:

 İstekliler tekliflerini MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü, KIRIKKALE teslim esasına göre vereceklerdir.

6. Teslim süresi: 155mm Modüler Barut Sistemi Yanar Kap Üretim Tesisine Ait Keçeleme, Soğuk ve Sıcak Pres Üniteleri’nin teslim süresi, geçici kabul süreci dahil 10 (on) ay olup, Yüklenici, teklifinde bu sürece ait iş zaman programını sunacaktır.


7.  İhale dokümanının bedeli, satın alacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası)
b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı B Blok 2’nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7’nci kat 720 no.lu odadan alınacaktır.
c) İhale dokümanı, İdare’nin kurumsal web adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
d) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak/gönderilecek ihale dokümanı için bedel talep edilmemektedir.

8. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

Tarih ve saati: 25/04/2019, 14: 00

9. Bu ihaleye, sadece ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını karşılayan Yerli İstekliler katılabilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu bedelin %3’ünden (yüzde üç) az oranda geçici teminat veren İstekliler’in teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir (Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 180 (yüz seksen) takvim günü olacaktır).
12. İhale açık ihale usulü ile yapılacaktır.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
14. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir.
15. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim günü olmalıdır.
16. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
17. İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır.
18. Fiyatlar Türk Lirası ya da konvertible bir döviz cinsi üzerinden, tek bir para biriminde verilecektir.
19. Teklif fiyatı, tek para birimi cinsinden verilecek, sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca eskalasyon uygulanmayacaktır (Kesin Kabul Tutanağı düzenleninceye kadar).
20. Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli Malı Teklif Eden İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
21. İhale konusu alımın/işin tamamı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. Öte yandan, yüklenici işin bazı kısımlarına yönelik alt-yüklenici kullanılabilir.
22. Sözleşme Bedeli’nin %25’i (yüzde yirmibeş) avans olarak verilecektir.
23. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
24. Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. İdare yetersiz yada eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi herhangi bir İstekli’ye vermekte serbesttir.
25. İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

26.Teklifler, İstekliler tarafından Teknik, İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.