İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2019 Yılı İl Özel İdaresi Ek Doğal Afet Asfalt Kaplama Programında Bulunan Köyyollarının Altyapı Çalışmaları Ve Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Ve Asfalt Altı Temel Malzeme
İlan Tarihi 15.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/231621

1-İdarenin
a) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.kirklareli@icisleri.gov.t
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
(A) Tipi 3 Numara Mıcır (agrega) 5.500 (Beşbinbeşyüz) Ton, (B) Tipi 2 Numara Mıcır (agrega) 690 (Altıyüzdoksan) Ton, Asfalt Altı Temel malzeme 23.500 Ton, (Yirmiüçbinbeşyüz) Ton, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Demirköy İlçesi Gökyaka-Boztaş Köyyolu yol boyu deposuna, Demirköy İlçesi Ky.İlt.(Yeşilce)-Dy.İlt. Köyyolu yol boyu deposuna, Babaeski İlçesi Demirkapı-Hazinedar-Edirne İl Hd.(Yolageldi) Köyyolu yol boyu deposuna, Pehlivanköy İlçesi Kumköy-Hıdırca Köyyolu yol boyu deposuna, Demirköy İlçesi Gökyaka-Boztaş Köyyoluna, Demirköy İlçesi Ky.İlt.(Yeşilce)-Dy.İlt.Köyyoluna, Babaeski İlçesi Demirkapı-Hazinedar-Edirne İl Hd.(Yolageldi)Köyyoluna, Pehlivanköy İlçesi Kumköy-Hıdırca Köyyoluna,
c) Teslim tarihi : Satın alınacak (A) Tipi 3 Numara Mıcır, (B) Tipi 2 Numara Mıcır ve Asfalt Altı Temel Malzeme, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulacak Kabul Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teslim alınacaktır: a) Satın alınacak malın, tamamı işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde teslim alınacaktır. b) Satın alınacak malın, ekli listede belirtilen yol boyu depolarına idare görevlisi veya Kabul ve Muayene Komisyonunun görevlendireceği yetkili ile Araç şoförünün imzalayacağı yükleniciye ait irsaliye ile teslim alınacaktır. c) Satın alınacak malzeme yetkili komisyon tarafından Ocak kantar fişi, irsaliye ve Kabul ve Muayene Komisyonunun talebi halinde mahallinde tartılan kantar fişi karşılaştırılarak tonaj kontrolleri yapılacaktır. Miktarda eksiklik varsa tutanakla belirtilerek, eksik olan miktarın bedeli ödenmeyecektir. Boşaltma esnasında meydana gelebilecek zayiattan Yüklenici sorumlu olacaktır. d) İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde teslim alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Özel İdaresi, Karacaibrahim Mh. Mecidiye Sk. No:67, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu,KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya ilgilinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adina düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
ç) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak teşvik edebilirler.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mh. Mecidiye Sk. No:67, KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.