İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Denizli Bozkurt Belediyesi
İşin Adı Belediye Hizmet Araçları İçin Akaryakıt
İlan Tarihi 15.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019 15:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/233632

1-İdarenin
a) Adresi : FATIH MAH. BEYLER CAD 2 20370 BOZKURT/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2588315010 - 2588314390
c) Elektronik Posta Adresi : denizlibozkurtbelediyesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.400 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 35.000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP ARAÇLARIMIZ İHTİYAÇLARI HALİNDE TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE AKARYAKITLARINI ALACAKLARDIR 31.12.2019 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : FATİH MAH. BEYLER CADDESİ NO:2 BOZKURT DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 15:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

BAĞLI BULUNDUĞU BELEDİYESİNDEN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE EPK TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTERİRİ BELGE  


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

BAYİLİK BELGESİ, SANAYİ SİCİL BELGESİ

ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ

ADAYLARIN VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA VEYA ÜNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI MALI B ELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN BELGELER

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İSTEKLİNİN MEVZUAT GEREĞİ İLGİLİ ODAYA KAYITLI OLARAK FAALİYETTE BULUNDUĞU VE TEKLİF VERMEYE YASAL OLARAK YETKİLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGELER

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TSE BELGELERİ5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.