İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Balıkesir
İşin Adı Yılmaz Akpınar Kültür Evi Restorasyon Uygulama İşi
İlan Tarihi 09.05.2018
İhale K.No 2018/218877
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/218877
İşin Adı : Yılmaz Akpınar Kültür Evi Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - İstisna
1 - İdarenin
a) Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:9/B 10300 EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663744444 - 2663731094
c) Elektronik posta adresi : fenisleri@edremit.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Balıkesir İli, Edremit İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 22.05.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası  Belgesi.
 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.4.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya teminatın Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen İş Ortaklığı beyannamesi
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8.maddesine göre değerlendirilmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son on beş yıl içinde  kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i (yüzde seksen) oranında gerçekleştirdiği veya % 80’i (yüzde seksen) oranında denetlediği veya yönettiği iş, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.
4.3.3. Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
4.3.4. Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Unvan Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Mimar En Az 5 Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek, Benzer İşlere Dair Tebliğ Hükümlerinin (B) Üstyapı (Bina) İşleri bünyesinde bulunan I. Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 350,00.Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin ihale dokümanını, ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

8. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada ki gecikmeden İdare sorumlu olmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.