İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ankara Adliyesi Adalet Bakanlığı Müsteşarlık
İşin Adı Ankara Adliyesi Bünyesinde Bulunan 2 Adet Asansörün Demontaj Ve Yeni 1 Adet Asansörün Montaj İşi, 11 Adet Asansörün Ve 3 Adet Monşarj Asansörlerin Revizyon İşi, 5 Adet Asansörün Demontaj Ve Yeni 5 Adet Asansörün Montaj İşinin Anahtar Teslimi Yap
İlan Tarihi 10.05.2018
İhale K.No 2018/208740
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 01.06.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 01.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/208740

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK BULVARI 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125093302 - 3123118899
c) Elektronik Posta Adresi : ankaracbs@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ankara Adliyesinde Bulunan 2 Adet Asansörün Demontajı ve Yeni 1 Adet Asansörün Montaj İşi, 11 Adet Asansörün ve 3 Adet Monşarj Asansörlerin Revizyon İşi, 5 Adet Asansörün Demontaj ve Yeni 5 Adet Asansörün Montaj İşinin Anahtar Teslimi Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA ADLİYESİ MERKEZ BİNA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 - 11:00


Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

-Sanayi Odası kapasite raposu

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İmalat Belgesi,

-Dış firmanın Türkiye'de yetkilisi veya ortağı olduğuna dair belge

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin

C-SIHHI TESİSAT ve MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

III GRUP'ta BELİRTİLEN ASANSÖR İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜHENDİSİ ve MAKİNE MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine 100-TL Dosya Ücreti Yatırıldıktan Sonra Ankara Adliyesi A Blok 3. Kat No: 89 İdari İşler Satınalma Müdürlüğü alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Adliyesi İdari İşler Satınalma Müdürlüğü A Blok 3. Kat No: 89 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.