İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü- Diyarbakır
İşin Adı Dbakr-Çermik Tarihi Haburman Köpr,Hani Tarihi Kırım Köyü (Roke) Köpr,Yenişehir İlçesi Halilviran Köpr,Ergani İlçesi Hoşan (Kömürtaş) Köpr,Siirt-Mrkz İlçesi Aydoğn Köpr ,Mardin- Kızıltepe Harzem (Ziyaret) Köpr,Batmn-Mrkz İlçesi Perpıra Köprü Rest Uyg İş
İlan Tarihi 11.05.2018
İhale K.No 2018/215855
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 06.06.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 06.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/215855
İşin Adı : Dbakr-Çermik Tarihi Haburman Köpr,Hani Tarihi Kırım Köyü(Roke)Köpr,Yenişehir İlçesi Halilviran Köpr,Ergani İlçesi Hoşan(Kömürtaş)Köpr,Siirt-Mrkz İlçesi Aydoğn Köpr ,Mardin- Kızıltepe Harzem(Ziyaret)Köpr,Batmn-Mrkz İlçesi Perpıra Köprü Rest Uyg İş
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100
b) Telefon ve faks numarası : 4122288050 -
c) Elektronik posta adresi : bol9@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bölgemiz Sınırları dahilindeki Diyarbakır ili ; Çermik İlçesinde Tarihi Haburman Köprüsü , Hani İlçesinde Tarihi Kırım Köyü (Roke) Köprüsü , Yenişehir İlçesinde Halilviran Köprüsü , Ergani İlçesinde Hoşan (Kömürtaş) Köprüsü , Siirt İli; Merkez İlçesinde Aydoğan Köprüsü , Mardin İli ; Kızıltepe İlçesinde Harzem (Ziyaret ) Köprüleri , Batman İli Merkez İlçesi Perpıra Köprülerinin Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Diyarbakır ili ; Çermik , Hani , Yenişehir , Ergani , Siirt İli; Merkez , Mardin İli ; Kızıltepe , Batman İli Merkez İlçesi
c) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
ç) İşin süresi : 900 gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 06.06.2018 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (İ) Bendi gereğince; Restorasyon Uygulama ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte(Resmi Gazete; Resmi Gazete; 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı) belirtilen ihale dışı bırakılma durumunda olmadığına ilişkin taahhütname.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belg

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
4.3.1.1İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.1.2 İsteklinin denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınan belgelerde gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ihale ilan tarihinden önce kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip  veya her iki ortağında  mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler :

 a-)Anahtar Teknik Personel :

 1-) En az 5 yıl deneyimli ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartıyla; 1 Adet Restorasyon Uzm. Yüksek Mimar veya Mimar  Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir.

 2-)  Şekil ve içeriği Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Anahtar Teknik Personelin; Diploması (Aslı veya Noter onaylı), Deneyim süresi ile ilgili meslek odasından alacağı üye kayıt belgesi, isteklinin bünyesinde halen çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı Prim ödeme belgeleriyle tevsik edilir.

        Anahtar Teknik Personelin 5 (beş) yıl ve üzeri deneyimli olması koşulu gerekmektedir.    

b) İhale Konusu İşte Çalıştırılması Öngörülen Teknik Personel :

            Yüklenici, İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesi uyarınca, bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

ADET            POZİSYON                  MESLEKİ ÜNVANI                    MESLEKİ ÖZELLİKLERİ    

1                       Şantiye Şefi             Y.Mimar/Mimar(Rest. Uzm.)             En az 5 yıl deneyimli  

1                       Şantiye Şefi Yrd.        İnş.Yük.Müh/İnş.Müh.                    En az 5 yıl deneyimli                                       

1                       Topoğraf                     Harita Teknikeri                                  Konusunda en az 3yıl deneyimli                                          

             Bu teknik elemanlardan Şantiye Şefi Y.Mimar/Mimar(Rest. Uzm.); Tarihi Taş Kemer Köprü Restorasyonu  konusunda, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın ihale konusu iş veya benzer iş konusunda  iş deneyim belgesi sahibi olması gerekmektedir.

            Bu teknik elemanlardan Şantiye Şefi Yrd. İnş.Yük.Müh/İnş.Müh.’nın; Tarihi Taş Kemer Köprü Restorasyonu  konusunda ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce yüksek lisans yapmış olması veya konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın ihale konusu iş veya benzer iş konusunda  iş deneyim belgesi sahibi olması gerekmektedir.

             Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

             İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.       

4.4. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayilacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: I.Grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve Restorasyon uygulama projeleri  Koruma Bölge Kurulunca Onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz   ''Tarihi Taş Kemer Köprü Restorasyon Uygulaması yapmış olduğunu kanıtlayan İş Deneyim Belgesi '' işleri kabul edilecektir. İş Bitirme Belgesinin ekinde 1.Grup Tarihi Taş Kemer Köprü olduğuna dair  Tescil belgesinin  ve Onaylı Projelere ait esaslı Onarım olduğuna dair  Koruma Bölge Kurul kararının verilmesi zorunludur.  

Ancak benzer iş olarak sunulan köprü yurt dışında ise;

(koruma bölge kurulu onayı yerine) tescil kaydinin ve projelerinin onayının UNESCO,TİKA,Vakıflar Genel Müdürlüğü ,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüde ; esaslı onarım niteliğine haiz restorasyon uygulama çalışması yapıldığının anlaşılabilmesi için işe ait ilgili idare tarafından onaylanmış sözleşme, teklif cetveli,  metrajlar, ve hakediş raporunun hepsinin birlikte sunulması zorunludur. Restorasyon Uygulamasının UNESCO, Dünya Bankası, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü , Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolluğunde yapılmış olması gerekmektedir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak  Mühendislik veya Mimarlık bölümleri  Diplomaları kabul edilmeyecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  1.600,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yenişehir/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14. Bu İhalede: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (İ) Bendi gereğince Yaplacak İhalelere İlişkin Usul ve Esasların Belirlediği Yönetmelik ve Alt Mevzuatının Açıklanmasına Dair Yönerge gereğince Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete; Resmi Gazete; 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı) esasları uygulanacaktır.

15. İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az üç gün önce satın almaları zorunludur. (İlgili yönetmelik madde 17)