İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şanlıurfa İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
İşin Adı Harran Kümbet Ev Restorasyonu Ve Butik Otel Dönüşüm İşi
İlan Tarihi 15.05.2018
İhale K.No 2018/234790
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.05.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.05.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/234790
İşin Adı : Harran Kümbet Ev Restorasyonu Ve Butik Otel Dönüşüm İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Atatürk Bulvarı Valilik Karşısı Atatürk Bulvarı 49 63100
b) Telefon ve faks numarası : 4143125332 - 4143120818
c) Elektronik posta adresi : iktm63@kultur.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.urfakultur.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Şanlıurfa İli Harran İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihinden İtibaren 5 (beş) gün
ç) İşin süresi : 150 (Yüzelli) Takvim Günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:49 Halilliye/Şanlıurfa
b) Tarihi ve saati : 25.05.2018 - 10:00

Yeterlilik 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.(Teklif mektubunda belirtilmesi durumunda, ayrıca istenmeyecektir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.Şekli ve içeriği ihale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4.1. İhale dokümanında verilen, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin belirlediği her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

4.1.5.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Şanlıurfa İl Defterdarlığı/Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu şahıs veya tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.10. Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge istenir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

         ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

         Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

         İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

         İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

Proje hazırlama ve uygulamanın birlikte ihale edildiği durumlarda yalnız uygulama kriterleri aranır.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel istenmeyecektir.

4.3.2.2. Aşağıda belirtilen sayı, nitelik ve mesleki deneyimli Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde inşaat mahallinde bulunduracağına dair taahhütname.

Taahhüt Teknik Personel Listesi:

AdetPozisyonMesleki UnvanMesleki Özellikler

1 Adet Şantiye Şefi Restorasyon Uzmanı Mimar veya İnşaat Mühendisi ( En Az 5 Yıl Deneyimli) ( İş konusunda Yüksek Lisans yapmış olması veya iş deneyim belgesi sahibi olması zorunludur)

İhale üzerinde kalan isteklinin, yukarda belirtilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri (Taahhütname, diploma ve meslek odası belgesi) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ I. GRUP: BİNA İŞLERİ (Mağara, ören yeri, höyük, teşhir tanzim, çevre düzenlemesi, sokak sağlamlaştırma/sağlıklaştırma, ahşap evler, basit onarımlar hariç) kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.                                                                                

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:49 Halilliye/Şanlıurfa adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının ihaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcileri tarafından ihale tarihinden en az 3 (üç) gün  önce satın alınması zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu olmayacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 300 (üçyüz) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir.

13. Bu ihalede, ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, 28718 sayılı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 DİĞER HUSUSLAR

1-İstekliler, tekliflerin ekinde, ihale dokümanı ile birlikte verilen İdarenin tanımladığı bütün imalatlara ait fiyat analizlerini vermek zorundadır. Ayrıca, teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları teklif birim fiyat cetveli ile fiyat analizleri hesaplamalarını CD’ye aktarılmış olarak da vereceklerdir.
2-Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar iki ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.
3-Sunulan iş deneyim belgelerinin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen standart formlara uygun olarak düzenlenmiş olması, ayrıca iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi tarafından, isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir.