İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Fabrikamız Makinistlik, Elektrik Atölyesi Kısımları, Kazan Dairesi, Meydan Kısımları, 2 Adet 16-20 T/h Kazanların Kızdırıcı Grubunun Değişimi Ve Argon Kaynak İşlerinin Yapılması Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 16.05.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/234273
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.05.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.05.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

“Fabrikamız Makinistlik, Elektrik Atölyesi Kısımları, Kazan Dairesi, Meydan Kısımları, 2 adet 16-20 t/h Kazanların Kızdırıcı Grubunun Değişimi ve Argon Kaynak İşlerinin yapılması Hizmet Alım İşi ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2018/234273

1 - İdarenin                                            

a) Adresi                                                :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii     37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi                       : -

2 - İhale konusu hizmetin                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Makinistlik Bakım Onarım İşleri, - Elektrik Atölyesi Kısımları Bakım Onarım İşleri, - Kazan Dairesi Bakım Onarım İşleri, - Meydan Kısımları Bakım Onarı İşleri, - 2 adet 16-20 t/h Kazanların kızdırıcı Grubunun değişimi ve Argon Kaynak İşlerinin yapılması Hizmet Alım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                           :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Meydan Kısmı Bakım-Onarım İşleri için 30 takvim günü, Makinistlik Kısmı, Elektrik Atelyesi Kısmı ve Kazan Dairesi Kısmı Bakım-Onarım İşleri için 45 takvim günü, 2 Adet 16-20 t/h Kazanların Kızdırıcı Boruları Demontajı ve TIG (argon) Kaynağıyla Montajı İşi için 40 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  28.05.2018 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 170,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Yeterlilik