İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 5.bölge Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Ankara Nallıhan Uzunöz Göleti Sulaması İkmali
İlan Tarihi 17.05.2018
İhale K.No 2018/227841
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.05.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.05.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/227841

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 219 77 00 - 0 (312) 219 75 71
c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İşin kapsamında; 289,70 ha sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara-Nallıhan
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Zemin Kat Turkuaz İhale Salonu M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 31.05.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (FDUP) (40 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı (KNP) (33 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 33 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

NUSI-04 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200 000,00 TL,

İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 6 000 000,00 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200 000/6 000 000) *100 = % 3,33 Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 2,30 - % 4,30 arasında olduğu için puan alabilecektir.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
Sıra No İş Kalemi/
Grubu No
İş Kalemi/Grubu Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı PUAN
1 NUSI-04 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø110 Anma Çaplı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 2,30 (eşit) ile 4,30 (eşit) ve arasında ise 1,25
2 NUSI-05 12,5 Atm Basınç Dayanımlı Ø450 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 2,60 (eşit) ile 4,70 (eşit) ve arasında ise 1,50
3 NUSI-06 12,5 Atm Basınç Dayanımlı Ø400 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 1,00 (eşit) ile 1,90 (eşit) ve arasında ise 0,50
4 NUSI-07 10 Atm Basınç Dayanımlı Ø400 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 2,60 (eşit) ile 4,80 (eşit) ve arasında ise 1,50
5 NUSI-09 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø315 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 1,80 (eşit) ile 3,30 (eşit) ve arasında ise 1,00
6 NUSI-13 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø225 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 1,40 (eşit) ile 2,70 (eşit) ve arasında ise 1,00
7 NUSI-17 8 Atm Basınç Dayanımlı Ø140 Anma Çaplı PE100 Boruların Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması % 1,10 (eşit) ile 2,10 (eşit) ve arasında ise 0,75
8 NUSI-25 Çift Çıkışlı Hidrolik Orta Basınçlı (Savaklı) Sulama Vanası ile Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,10 (eşit) ile 2,10 (eşit) ve arasında ise 0,75
9 NUSI-26 Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 2,30 (eşit) ile 4,20 (eşit) ve arasında ise 1,25
10 NUSI-27 Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanası ile Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 4,20 (eşit) ile 7,80 (eşit) ve arasında ise 2,50
11 NUSI-30 Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanası ile Ø 150 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,00 (eşit) ile 1,90 (eşit) ve arasında ise 0,50
12 NUSI-31 Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 2,30 (eşit) ile 4,30 (eşit) ve arasında ise 1,25
13 NUSI-32 Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanası ile Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 2,20 (eşit) ile 4,20 (eşit) ve arasında ise 1,25
14 NUSI-33 Çift Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanası ile Ø 100 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,20 (eşit) ile 2,20 (eşit) ve arasında ise 0,75
15 NUSI-34 Hat Sonu Tek Çıkışlı Hidrolik Sulama Vanası ile Tahliye Vanasının (Pompajlı) Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,40 (eşit) ile 2,60 (eşit) ve arasında ise 1,00
16 NUSI-37 Zemin Üstü Ayrımda Ø100 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,30 (eşit) ile 2,40 (eşit) ve arasında ise 0,75
17 NUSI-38 Zemin Üstü Ayrımda Ø250 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø 50 Hava Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,20 (eşit) ile 2,20 (eşit) ve arasında ise 0,75
18 NUSI-39 Zemin Altı Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,30 (eşit) ile 2,50 (eşit) ve arasında ise 1,00
19 NUSI-42 Zemin Altı Hat Kapama Yapısında Ø600 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø200 Sürgülü By-Pass Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 2,40 (eşit) ile 4,50 (eşit) ve arasında ise 1,25
20 NUSI-43 Zemin Altı Hat Kapama Yapısında Ø500 Kelebek Tevkif Vanası ve Ø100 Sürgülü By-Pass Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,90 (eşit) ile 3,50 (eşit) ve arasında ise 1,00
21 NUSI-44 Cazibeli Ø 100 Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 3,00 (eşit) ile 5,60 (eşit) ve arasında ise 1,75
22 NUSI-45 Pompajlı Ø100 Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi % 1,30 (eşit) ile 2,50 (eşit) ve arasında ise 0,75
23 NUSI-47 Ana Boru Hattı Km : 0+470,00 Basınç Kırıcı Vana Grubu Hidrolik Elemanlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi % 5,20 (eşit) ile 9,60 (eşit) ve arasında ise 3,00
24 NUSI-48 Y2 Hattı Km : 0+020,00 Basınç Kırıcı Vana Grubu Hidrolik Elemanlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerine Yerleştirilmesi % 2,70 (eşit) ile 5,00 (eşit) ve arasında ise 1,75
25 NUSI-50 Her Genişlikte Servis ve Bakım Yolu Yapılması % 6,50 (eşit) ile 12,10 (eşit) ve arasında ise 3,75
26 NUSI-52 Çeşitli Profil Demiri ve Sac Levhalardan Münferit İmalat Yapılması ve Yerine Konulması (Nakli Dahil) % 1,00 (eşit) ile 1,80 (eşit) ve arasında ise 0,50
TOPLAM 33,00

 

A.2.2 Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5 PUAN)

İdari şartnamenin 7.6. Maddesinde belirtilen "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir" asgari yeterlik şartına ilave olarak:

 

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için sunacağı İş deneyim belgesinin "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanlar veya kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanların (ha) miktarı üzerinden;

 

150 ha ve üstü sulama iş deneyim belgesi sunan istekliler tam 5 puan alacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda sulamaya açtığı alanlar (ha) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, pilot ortağın bu şartı sağlaması gerekmektedir.

İş deneyim belgesi üzerinde hektar bilgisi yoksa Yüklenicinin ilgili İdareden alınan ve işin hektar bilgisini içeren bir yazı sunulması gereklidir. Eğer bu yazı sunulmamışsa belge düzenleyen İdareden ihale komisyonu tarafından hektar bilgisi talep edilecektir.

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanlar kabul edilecektir.

İş deneyim belgesinde istenilen asgari hektar şartı (bu ihalede 100 ha ) tek bir iş deneyim belgesinde sağlanacaktır.

DSİ'ye yapılan sulama işlerinde, yükleniciden kaynaklı olmayan sebeplerle sulama şebekesi inşaatı tamamlandığı halde geçici kabul işlemleri yapılamayan dolayısıyla iş bitirme belgesi de düzenlenemediği durumlarda, Yüklenicinin ilgili İdareden alınan ve işin durumunu ifade eden ve işin hektar bilgisini de içeren bir yazı sunması durumunda bu yazı yukarıda bahsi geçen benzer iş puanına esas iş deneyim belgesi yerine değerlendirilecektir.

İdari şartnamenin 7.6. Maddesinde istenilen A-IX Grubu işe ait sunulan iş deneyim belgesi, bir sulama işine ait ve teknik değer nitelik puanı alabilecek kriterleri sağlıyor ise ek bir iş deneyim belgesi sunulmasına gerek yoktur.

A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

Ortak girişimlerde tüm ortakların fesih veya devir ettiği iş sayısının toplamı üzerinden puanlama yapılacak olup, ortak girişimin herhangi bir ortağının fesih veya devir ettiği iş olması veya beyan sunmaması durumunda söz konusu ortak girişimin Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+ TSP

A.3.Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARAadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.