İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü
İşin Adı İzmit Belediyesi Hacı Hasan Mahallesi 190 Ada 20 Parsel Ferdane Hanım Konağı Sivil Mimarlık Örneği Restorasyonu Yapımı İşi
İlan Tarihi 23.05.2018
İhale K.No 2018/247437
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2018 10:30:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/247437
İşin Adı : İzmit Belediyesi Hacı Hasan Mahallesi 190 Ada 20 Parsel Ferdane Hanım Konağı Sivil Mimarlık Örneği Restorasyonu Yapımı İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÖMERAĞA MAHALLESİ ABDURRAHMAN YÜKSEL CADDESİ NO.9 41300 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623180000 - 2623180059
c) Elektronik posta adresi : etutproje@izmit.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.izmit.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tescilli Bina Restorasyonu (2.Bodrum Katı :21 m², 1.Bodrum Katı:50,26 m²,Zemin Katı:64,27m²+Cihan-ü nüma 34,31m² olan toplam 169,84 m²) Yapım İşi
b) Yapılacağı Yer : Hacı Hasan Mahallesi İzmit/KOCAELİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 270 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok 7.Kat Toplantı Salonu 41300 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

   a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

     b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

           1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

      ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

      d) Bu şartname ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat teklif icmali 

      e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      i) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

      j) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

     k)   Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

     i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

            İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belge istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80" i (yüzde seksen) oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az %80"i (yüzde seksen) denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

4.3.2 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.3.3.1İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda çıkartılmıştır.

          1 Adet Şantiye Sorumlusu Mimar (Restorasyon Deneyimli) 5 Yıl Deneyimli

          1 Adet Şantiye Elemanı Restoratör  5 Yıl Deneyimli

          1 Adet İş Güvenliği Uzmanı A  sınıfı belgeli

        Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde;

          1- Mimar (Restorasyon Deneyimli)  için 250 TL/Gün,

          2- Restoratör  için 200 TL/Gün,

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca tescilli eski eser niteliğindeki yapıların onarımı ve/veya restorasyonu uygulaması işleri veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bağlı Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş gruplarından (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER grubunun alt grubu olan B/1 GRUP İŞLER (Kale, Köprü, Mağara ve benzeri işler hariç) veya tarihi yapı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapmış olmak (Kale, Köprü, Çeşme ve Sur iş bitirmeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.)’’ işleri kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli Türk Lirası) TL karşılığı İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok 7.Kat İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:9 Belsa Plaza A Blok 7.Kat İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15-Teklifi aşırı düşük teklif değerine eşit veya düşük teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16-Teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.