İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Merkez Ve Bölge Sınırları Dahilinde Bulunan İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli İllerindeki İhaleli Yol Yapım İşlerinin Yapım, Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri
İlan Tarihi 01.06.2018
İhale K.No 2018/266501
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/266501

1-İdarenin
a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Ad. Teşkilat Bşk.,3 Ad. Başmüh.,5 Ad. Kont.Şefi,2 Ad. Kes.Hsp.Müh.,25 Ad. Knt.Müh.,6 Ad. Tün. Knt. Müh.,1 Ad. Hrt.Müh.,1 Ad. Prj.İzl.Müh.,2 Ad. Veri Hazr.İşl.,10 Ad. Topoğ.,31 Ad. Araş.Tekn.,15 Ad. Alet Oper.,63 Ad.Sürveyan,33 Ad.Şenör 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Manisa ve Denizli
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36 aydır


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu ( Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 Bornova / İZMİR )
b) Tarihi ve saati : 18.06.2018 10:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
7.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 24.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 16.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 25.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

İstenen Anahtar Teknik Personel Sayısı Ve Asgari Toplam Ve Benzer Deneyim Süreleri Aşağıda Belirtilmiştir:

Sıra No Pozisyonu Adet Toplam Deneyim (Yıl) Benzer Deneyim (Yıl)
1 Teşkilat Başkanı (İnşaat Mühendisi 1 Adet 10 3
2 Yapım Kontrol Başmühendisi (İnşaat Mühendisi) 1 Adet 8 3

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

b) Teknik Personel:

Değerlendirmeye alınacak Teknik personelin genel nitelikleri (genel deneyim) ve iş için uygunluk (Özel deneyim) durumlarına ilişkin asgari şartları aşağıda açıklanmıştır. Genel nitelikler (genel deneyim) için; mezuniyet süresi, iş için uygunluk (özel deneyim) değerlendirmesi için ise; Otoyol veya Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro veya Demiryolu yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide görev yaptığı süre değerlendirmeye alınacaktır.

1- TEŞKİLAT BAŞKANI (İnşaat Mühendisi):

- Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu, raylı sistem, metro veya demiryolu ” na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (Mühendis), Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü veya eş değer  görevde en az 3 (üç) yıl çalışmış olması veya Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 3 (üç) yıl çalışmış olması,

- En az 10 (on) yıllık inşaat mühendisi olması,

2- YAPIM KONTROL BAŞMÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi):

- Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu, raylı sistem, metro veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer  görevde en az 3 yıl çalışmış olması veya  Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 3 (üç) yıl çalışmış olması,

  - En az 8 (sekiz)yıllık inşaat mühendisi olması,

3- KALİTE KONTROL BAŞMÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi):

- Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu, raylı sistem, metro veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer  görevde en az 3 yıl çalışmış olması veya  Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 3 (üç) yıl çalışmış olması,

 - En az 5 (beş) yıllık inşaat mühendisi veya Jeoloji Mühendisi olması,

4- ETÜD-PROJE ÇEVRE BAŞMÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi veya Harita Mühendisi):

- Resmi kurumların “otoyol, devlet yolu, il yolu, raylı sistem, metro veya demiryolu”na ait yapım ile ilgili birimlerinde başmühendis, şef (mühendis), Md. Yrd., Şube Müd. veya eş değer  görevde en az 3 yıl çalışmış olması veya  Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 3 (üç) yıl çalışmış olması

- En az 5 (beş) yıllık inşaat mühendisi veya harita mühendisi olması,

5- KONTROL ŞEFİ (İnşaat Mühendisi):

-Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 3 (üç) yıl çalışmış olması

- En az 5 (beş) yıllık inşaat mühendisi olması,

6- KESİN HESAP MÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi):

- Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büroda en az 2 (iki) yıl çalışmış olması

- En az 3 (üç) yıllık inşaat mühendisi olması,

- Ofis programlarını iyi kullanabilmesi (Excel, word, power point) ve bu programlar ile hakediş ve muhtelif bilgi formlarını düzenleyebilmesi,

7- KONTROL MÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi ):

- Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 2 (iki) yıl çalışmış olması

- En az 3 (üç) yıllık inşaat mühendisi olması

8- TÜNEL KONTROL MÜHENDİSİ (İnşaat Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi):

- Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 2 (iki) yıl çalışmış olması

- En az 5 (beş) yıllık inşaat mühendisi veya jeoloji mühendisi olması,

9- HARİTA MÜHENDİSİ (Harita Mühendisi):

- Resmi kurumların ‘Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; etüd ve proje , jeodezi ve fotogrametri veya ‘harita’ işleri ile ilgili birimlerinde veya yurtiçinde benzer işte veya ‘Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; etüd ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri’ veya ‘harita’ işlerinde veya  yurtdışında benzer standarttaki işlerde  en az 2 (iki) yıl çalışmış olması , ayrıca kadastro ve kamulaştırma işlerinde tecrübeli, bilgisayar kullanabilmesi (Netcad v.b. çizim programlarını)

- En az 3 (üç) yıllık harita mühendisi olması,

10- PROJE İZLEME MÜHENDİSİ (Mühendis):

- Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; yapım, yapım kontrollük veya kontrollük danışmanlık hizmetinde benzer ya da benzer kabul edilebilecek pozisyonda proje tatbikatında büro ve arazide en az 2 (iki) yıl çalışmış olması, iyi derecede programlama dilleri, çizim programları ve Office programları kullanabilmesi,

-Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin herhangi birinden mezun olması,

- En az 3 (üç) yıllık  mühendis olması,

11- TOPOĞRAF:

- Resmi kurumların ‘Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; etüd ve proje , jeodezi ve fotogrametri veya ‘harita’ işleri ile ilgili birimlerinde veya yurtiçinde benzer işte veya ‘Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu, Raylı Sistem, Metro ve Demiryolu; etüd ve proje mühendislik ve/veya danışmanlık hizmetleri’ veya ‘harita’ işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde  en az 2 (iki) yıl çalışmış olması, GPS, Total Station, bilgisayar, Netcad, Autocad vb. çizim programlarını kullanabilmesi

- En az 5 (beş) yıllık topoğraf veya harita teknikeri olması,

12-VERİ HAZIRLAMA İŞLETMENİ:

-Benzer kabul edilebilecek pozisyonda en az 2 (iki) yıl çalışmış, bilgisayar kullanabilen en az Lise veya Üniversite mezunu olması

13- ARAŞTIRMA TEKNİSYENİ:

- Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi Mezunları için en az 2 (iki) yıl, Meslek  Yüksek Okulu Mezunları için en az 1 (bir) yıl arazide çalışmış olması

-Araştırma ve Geliştirme kursuna katılmış olması ve Karayolları merkez veya şantiye laboratuvarlarında 2 ( iki) yıl çalışmış olması tercih sebebidir.

14- ALET OPERATÖRÜ:

   -Total Station Kullanabilen Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi Mezunları İçin 2(iki)   Yıl    Arazide Çalışmış Olması Veya Harita Kadastro Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olması

15- SÜRVEYAN:

-En az 2(iki) yıl proje tatbikatında büro ve arazide çalışmış, bilgisayar kullanabilen, En Az Lise / Teknik Lise / Endüstri Meslek Lisesi Mezunu Olması

-En az 1 (bir) yıl proje tatbikatında arazide çalışmış olması

16- ŞENÖR:

-En az 1(bir) yıl proje tatbikatında arazide çalışmış olması ve arazide çalışmaya engel durumunun olmaması.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu işte, TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenilmektedir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya metro veya demiryolu yapımının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri işlerinden her biri birlikte veya ayrı ayrı olarak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 920 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.