İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) 18. Bölge Müdürlüğü Adana
İşin Adı 20.4 Km Enerji İletim Hattının Kamulaştırma Planı İşi
İlan Tarihi 07.06.2018
İhale K.No 2018/270426
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/270426
İşin Adı : 20.4 Km Enerji İletim Hattının Kamulaştırma Planı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : SEYHAN BARAJI İÇİ P.K. 01134 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222310151 - 3222310155
c) Elektronik posta adresi : 18bolgemd@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 km 154 kV Akbelen TM-Karacailyas Mevkii(Yenileme) EİH; 4.2 km 154 kV ( Nacarlı TM-Yenişehitlik ) Brş.N.- Tarsus TM(Yenileme) EİH; 4.2 km 154 kV Tarsus-Nacarlı(Yenileme) EİH toplamda 20.4 km enerji iletim hattının kamulaştırma planı işi ikmali için gerekli tüm araç, gereç, malzeme ve ekipmanı temin edilerek; ihale konusu şartnameler ile sözleşmedeki tüm işleri eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirilmesi işi.
b) Yapılacağı Yer : Mersin
c) Süresi : 60 gün.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT TOPLANTI SALONU SEYHAN BARAJI İÇİ P.K. 01134 ÇUKUROVA/ADANA
b) Tarihi ve saati : 20.06.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.3.2    6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale ve son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü kamulaştırma işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Müdürlüğümüz hesaplarına 50 TRY (Türk Lirası) yatırıldığını gösteren dekontla gelinmesi şartıyla TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT SATINALMA VE TİCARET SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü TR670001500158007294317062 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü 4. Kat Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.