İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Terme Yeni Cami Mahallesi Tescilli Ahşap Cami Restorasyonu
İlan Tarihi 08.06.2018
İhale K.No 2018/277797
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/277797
İşin Adı : Terme Yeni Cami Mahallesi Tescilli Ahşap Cami Restorasyonu
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık 3 İ
1 - İdarenin
a) Adresi : Yeşildere Mah. Ankara Bulvarı Samsun-Ankara Karayolu 1. Km. Atakum / SAMSUN 55020
b) Telefon ve faks numarası : 3623119000 - 3624405553
c) Elektronik posta adresi : fenisleri@samsun.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.samsun.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 143,06 m² çantı tekniği ile inşa edilmiş ahşap caminin restorasyonu
b) Yapılacağı Yer : Samsun İli Terme İlçesi Yeni Cami Mahallesi 76 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılacaktır
ç) İşin süresi : Yer tesliminde itibaren 160 (Yüzaltmış) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Yeşildere Mah. Ankara Bulvarı Samsun-Ankara Karayolu 1. Km. Atakum / SAMSUN 55020
b) Tarihi ve saati : 20.06.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      c) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

     d) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

      e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      f) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

              h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

      j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

     İş ortaklığının her bir ortağı tarafından işe ait İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70  oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.3.1. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;

            1) 1 adet  Mimar  ( En az 5 yıl deneyimli)

           

 İsteklilerin ihale konusu işi yapabilmesi için yukarıda nitelikleri yazılı teknik personele ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesini (Standart Form-KTB 45/U: Teknik Personel Taahhütnamesi Formu) teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'den (B) Üstyapı (Bina) İşleri I. GRUP: BİNA İŞLERİ (RESMİ GAZETE SAYISI: 29696 RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.04.2016) benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 472 TRY (Dört yüz yetmiş iki Türk Lirası) karşılığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Bşk. (Yeşildere Mah. Samsun-Ankara Karayolu 1. Km. ) 2. kat ( İhale Kontrol Şb. Md. Odası) adresinden satın alınabilir. Doküman ücreti Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Pazar Mah. Necipbey Cad. No :35 55020 )  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznelerine yatırılacaktır..
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 482 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Saathane Şubesi 28597498-5001 nolu hesaba yatırmak (iban Ziraat Bankası Saathane Şubesi TR720001000556285974985019) zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Yeşildere Mah. Ankara Bulvarı, Samsun-Ankara karayolu 1. km Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası  / İhale ve Kontrol İşleri Şb. Md. (2. kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.