İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Manisa
İşin Adı Eli Müdürlüğü Trijen Tesisini Montaj, Devreye Alma, Tamir Bakım Ve Komple Çalıştırma Hizmet Alım İşi.
İlan Tarihi 11.06.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/289177
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111      45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat)    

                                                               Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

ELİ Müdürlüğü Trijen Tesisini montaj, devreye alma, tamir bakım ve komple çalıştırma hizmet alım işi.

2018-289177

2018-924

19.06.2018

14:00

6 ay


 

b) Yapılacağı yer                                 :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                                       :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                                      :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111      45500 Soma/MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

Yeterlilik