İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki)- Ankara
İşin Adı Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 09.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.06.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86099 sicil No.lu ruhsat sahasının “Ruhsat’ın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesi” kapalı teklif alma ve açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.

1.1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle İşletme Hakkının Verilmesidir.

1.2 - İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86099 Sicil No.lu (Tunçbilek-Kütahya) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2037 tarihine kadar (31/07/2037 tarihi dahil) işletme hakkının verilmesi.

1.3 - Sahanın jeolojik rezervi 24.750.000 tondur.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 19.06.2018 Salı   Saat:14.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

3.1. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

3.2. TEKLİF SAHİBİ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge istenecektir.

3.3. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam varlıklarını” ve “toplam öz kaynaklarını” gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam varlıklarının” en az 100.000.000 (YÜZMİLYON) TL, “toplam öz kaynaklarının” ise en az 15.000.000 (ONBEŞMİLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 15.000.000 (ONBEŞMİLYON)-TRY. tutarında olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (İş ortaklığı durumunda, biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

3.5. Yabancı TEKLİF SAHİP’leri ihaleye katılabilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 3.000.000 (ÜÇMİLYON) TL’dır.

5 - TEKLİF BEDELİ:,

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu kömür madeni için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 2.000 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan tüvenan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:

6.1. KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile tekliflerini işbu ihaleye ait şartnamede belirtilen şekilde hazırlayarak, son teklif verme tarihi olan 19/06/2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaşeli zarf içinde elden teslim etmeleri zorunludur.

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur.

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır.

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKİ İhale Salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

6.2. İhale dokümanı TKİ Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

Yeterlilik