İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (tp) Tedarik Ve Lojistik Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Bakım Onarım Hizmet Alımı İhale Edilecektir
İlan Tarihi 13.06.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/294157
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.07.2018 14:30:00
Son Teklif Tarihi 12.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

TDLHZM-40 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HER TÜRLÜ MAKİNE VE TEÇHİZATIN PLANLI BAKIM İŞLERİ HİZMET ALIMI TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/294157

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06530 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  312 207 20 00 - 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi                     :  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi                                      :  https://www.tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar                       :  Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım ve Nakliyat Başmühendisliğince faaliyeti yürütülen Planlı bakım atölyesindeki ve ihtiyaç duyulan tüm petrol sahalarındaki her türlü workover kuleleri, hareketli sondaj kuleleri, iş makinaları, hafif, ağır vasıta araçların ve ihtiyaç duyulan tüm makine ve teçhizatın Planlı Bakım İşleri için 2 (İki) adet personel ve 1 (bir) adet kamyon üzerine monteli seyyar yağlama setiyle, 36 (otuz altı) ay süre ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım ve Nakliyat Başmühendisliği Planlı Bakım Atölyesi, tüm petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerlerdir.

c) Süresi                                                 :  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır: Söz konusu hizmet alım işi 01.09.2018 tarihinde başlayacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10    06530 ÇANKAYA / ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  12.07.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. a) Ağır vasıta ve İş makinaları Planlı bakım işleri

b) Motor ve Jeneratör Planlı bakım işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 603 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06100 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yeterlilik