İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığı - Köydes
İşin Adı Şehir Stadyumu Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.06.2018 15:30:00
Son Teklif Tarihi 27.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığından Erzincan Yeni Şehir Stadyumu Yapım İşi Yapılacaktır.

A-A+

ERZİNCAN MERKEZ İLÇE KÖYLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

ERZİNCAN YENİ ŞEHİR STADYUMU YAPIM İŞİ YAPILACAKTIR.

1. İdarenin

a ) Adresi

:

 Erzincan Valiliği Hizmet Binası İnönü Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. Merkez/ERZİNCAN

b ) Telefon - Faks Numarası

:

 446 2245726 – 446 2121035 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

 merkezilcekoylerbirligi@gmail.com


2. İhale Konusu işlerin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

 12.000 Kişi kapasiteli Stadyum  İnşaatı

b ) Yapılacağı Yer

:

Erzincan Merkez

c ) İşin  başlama tarihi ve Süresi 

:

İşe Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 750 (YEDİYÜZELLİ) takvim günü içerisinde bitirilecektir.

3. İhalelerin;

a ) Yapılacağı Yer

:

 Erzincan Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü Toplantı salonu ( Adres : İnönü Mah. Refik Aras Cad. No:14 Merkez/ERZİNCAN)

b ) İhalelerin Tarihi - Saati

:

 27/06/2018  ÇARŞAMBA     GÜNÜ   Saat : 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Standart Form)

4.1.2.Mevzuatı gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinde  belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin  yazılı taahhütname, (Standart Formda örneği mevcut)

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.7. a-) İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.1.7.b-) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.1.7. c-) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

4.1.8. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, ( ilgili durumda bulunulmaması halinde bile bu belgenin sunulması zorunludur)(Standart Formda örneği mevcut)

4.1.11. İhaleye Ortak Girişim olarak katılınması halinde Ortakların hisse oranlarını gösterir İş Ortaklığı Beyanı. (Standart Form)

4.1.12. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 70 si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belgesi verilecektir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin  27.04.2016  tarih ve 29696  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan  B-II grubu işlerbenzer iş olarak kabul edilecektir,

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. (İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi ile ilgili “Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri dikkate alınacaktır.)

4.1.13. İhaleler Kapsamında istenilen Teknik Personel İlişkin Standart Formlarda içeriği verilen Taahhütname.(Standart Form)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin değerlendirilmesi:

(1) Açık ihale usulünde, eksiltmelerde ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi kriterler dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

 (3) Açık ihale usulünde, artırmalarda uygun bedel; yaklaşık maliyetten aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

6. İhale dokümanları Erzincan Valiliği Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve 20.000,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri birliğin Erzincan T.Halk Bankası Şubesindeki TR58 0001 2009 3440 0005 0000 21 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

7. Teklifler 27/06/2018  ÇARŞAMBA günü  saat : 15:00’a kadar İhale Salonuna ( Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Adres: İnönü Mah. Refik Aras Cad. No:14 ERZİNCAN)  Teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini Anahtar Teslim Götürü Bedel  şeklinde vereceklerdir ve ihale üzerinde kalan istekli ile Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler Nakit Teminatlarını Merkez İlçe Köyler Birliğinin T.Halk Bankası şubesindeki 05000042 nolu hesaba yatıracaklardır.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60 takvim günü olmalıdır.

11.  Birliğimiz 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabiidir. Ancak ;Ceza ve Yasaklama durumlarında Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

12-Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Yeterlilik