İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.c. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-toki
İşin Adı İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası 19 Paket Danışmanlık (Yapım İşi Kontrollüğü Ve Yapı Denetimi) Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 14.06.2018
İhale K.No 2018/252504
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.06.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 28.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay  yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/252504

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 - 2124700316
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Yapım İşlerinin İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası 19. Paket Danışmanlık (Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi) Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli ve mücavir illeri
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 11:00


Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 5.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 3.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 7.600.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

POZİSYON

ADET

ASGARİ TOPLAM DENEYİM(YIL)

ASGARİ BENZER DENEYİM(YIL)

İnşaat Mühendisi (Sorumlu Müdür)

1

5

3

İnşaat Mühendisi (Kontrol Şefi )

1

5

3

İnşaat Mühendisi (Kontrol Şefi )

1

5

3

İnşaat Mühendisi (Hakediş Müh. )

1

5

3


b) Teknik Personel:

Bahse konu işin özel idari ve teknik şartnamesinde istenen teknik personellerin sayısı, unvanı ve niteliği belirtilmiş olup teknik personellerin her birinin adı ve unvanı sözleşme imzalanırken yazılacaktır.   

No

Adı Soyadı

Unvanı

Önerilen Pozisyon

Diploma tarih ve no

Ortak/Ücretli    /Taahhüt

1

 

 

Sorumlu Müdür (İnşaat Mühendisi/Mimar) 

 

 

2

 

 

Kontrol Şefi (İnş. Müh./Mimar)

 

 

3

 

 

Kontrol Şefi (İnş. Müh./Mimar)

 

 

4

 

 

Kontrol Şefi (İnş. Müh./Mimar)

 

 

5

 

 

Hakediş Müh.

(İnşaat Mühendisi/Mimar)

 

 

6

 

 

Hakediş Müh.

(İnşaat Mühendisi/Mimar)

 

 

7

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

8

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

9

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

10

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

11

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

12

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

13

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

14

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

15

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

16

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

17

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

18

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

19

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

20

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

21

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

22

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

23

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

24

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

    25

 

 

İnşaat Mühendisi/Mimar

 

 

26

 

 

İnşaat Mühendisi

(Yardımcı Personel)

 

 

27

 

 

İnşaat Mühendisi

(Yardımcı Personel)

 

 

28

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

29

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

30

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

31

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

32

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

33

 

 

İnşaat Teknikeri

 

 

34

 

 

Makine Mühendisi

 

 

35

 

 

Makine Mühendisi

 

 

36

 

 

Makine Mühendisi

 

 

37

 

 

Makine Teknikeri

 

 

38

 

 

Makine Teknikeri

 

 

39

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

40

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

41

 

 

Elektrik Mühendisi

 

 

42

 

 

Elektrik Teknikeri

 

 

43

 

 

Elektrik Teknikeri

 

 

44

 

 

Kontrol Mühendisi (Jeoloji, Jeofizik veya Geoteknik Müh.) 

 

 

45

 

 

Harita Mühendisi

 

 

46

 

 

Harita Mühendisi

 

 

47

 

 

Harita Mühendisi

 

 

48

 

 

Peyzaj Mimarı/Ziraat Mühendisi 

 

 

49

 

 

Peyzaj Mimarı/Ziraat Mühendisi 

 

 

50

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

 

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş; a) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II, B/III, A/V, A/VI, A/VII, A/VIII, A/X, ve A/XVI, grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işini yapmış olmak. b) Tek sözleşmeye dayalı olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İhalelerinde Benzer İş Grupları Listesinden B/II, B/III, A/V, A/VI, A/VII, A/VIII, A/X, ve A/XVI,grubu işlerinden herhangi birinin Danışmanlık (Kontrollük) işi ile birlikte proje, zemin etüd, metraj, keşif vb. işini yapmış olmak. Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıHalkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.