İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü- Balıkesir
İşin Adı Yılmaz Akpınar Kültür Evi Restorasyon Uygulama İşi
İlan Tarihi 02.07.2018
İhale K.No 2018/322668
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 12.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/322668
İşin Adı : Yılmaz Akpınar Kültür Evi Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No:9/B EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663744444 - 2663731094
c) Elektronik posta adresi : fenisleri@edremit.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.edremit.bel.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Restorasyon Uygulama İşi
b) Yapılacağı Yer : Gaziilyas Mahallesi Gazi Caddesi No:15 EDREMİT/BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 12.07.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya teminatın Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair makbuz

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’ni oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.3.2. Teknik Personel

      Adet              Pozisyonu                Mesleki Unvanı                    Mesleki Özellikleri

       1                   Şantiye                     Mimar                                  En Az 5 Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek, Benzer İşlere Dair Tebliğ Hükümlerinin (B) Üstyapı (Bina) işleri bünyesinde bulunan I. Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500,00.TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada ki gecikmeden İdare sorumlu olmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.