İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 5. Bölge Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Bolu Karadere İçmesuyu Tesisleri
İlan Tarihi 05.07.2018
İhale K.No 2018/326899
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.07.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/326899

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197700 - 3122197800
c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Bolu iline Karadere kaynaklarından tahsis edilen 7,88 hm3/yıl içme suyunun mevcut arıtma tesisine iletilmesi için 1 adet regülatör, 12.7 km isale hattı ve üzerindeki sanat yapılarının inşası. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bolu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Zemin Kat Turkuaz İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 - 11:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 19.06.2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIII GRUBU BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ ve/veya AIV GRUBU İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan isteklilerden İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği diplomaları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurların değerlendirilmesi “Teklif Fiyatı”, “Kalite Nitelik” ve “Teknik Yeterlilik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması  (TFP=45)

Teklif fiyatı puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 45 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 45) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
           TFP: Teklif puanı,
           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF: İsteklinin teklif fiyatı,
          ifade eder.        

A.2. Kalite nitelik puanlaması (KNP=50)

Kalite nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilerin kalite nitelik puanlaması aşağıda tabloda sıralanan iş kalemleri üzerinden yapılacaktır.

Kalite Nitelik Puanları
Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı İş Kalemi Tutarının Toplam Teklif Bedeline  Minimum Oranı İş Kalemi Tutarının Toplam Teklif Bedeline  Maksimum Oranı Kalite Nitelik Puanı
      Ymin Ymak P
2 BK-02 Ø 800 mm anma çaplı Duktil Boru ve Ek parçalarının temini 34,17 44,22 22
1 BK-01 Ø 600 mm anma çaplı Duktil Boru ve Ek parçalarının temini 22,96 29,71 15
7 BK-07 Regülatör Yapılması 6,64 8,60 5
5 BK-05 Ø 800 mm Düktil Boru ve Ek Parçaların Döşenmesi 5,20 6,73 3
4 BK-04

Ø 600 mm Düktil Boru ve Ek Parçaların Döşenmesi

2,47 3,19 2
8 BK-08 Sanat yapılarında Kazı ve Dolgu Yapılması 2,22 2,87 1
12 BK-12 Betonarme nervürlü çelik çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1,94 2,52 1
13 BK-13

Her Türlü Beton veya Betonarme Kalıbı

0,98 1,27 1
           

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

BK-02 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği tutar: 200 TL,

İsteklinin ihaleye verdiği teklif bedeli (TF) : 800 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kaleminin tutarı / TF) x 100 = (200/800) x 100 = % 25 oranı puanlama tablosundaki % 22,96 - % 29,71 arasında olduğu için 15 puan alınabilecektir.

A.3. Teknik Yeterlilik Puanlaması (TYP=5)

Teknik yeterlilik puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.1. Benzer İş Deneyim Tutarı Puanlaması

Benzer iş  (AIII veya AIV grubu işler) deneyim tutarı puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde iş deneyim belgesinin güncellenmiş toplam tutarının (GTT), isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Sıra No GTT / TF Oranı  Puan
1 GTT / TF ? 1,20 3
2 1,00 ? GTT / TF < 1,20 2
3 GTT / TF < 1,00 1

İş ortaklıklarında, ortaklar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri kapsamında yer alan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan A/III, A/IV Grubu işlerine ait iş deneyim belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamı aşağıdaki formülle tespit edilecektir.

                                          GTT = ?GTT / (1 + 0,20 (n-1)  )

?GTT = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarı (A/III, A/IV Grubu işler)
GTT = İş ortaklıkları için puanlamaya esas iş deneyim tutarı
n = İş ortaklığındaki özel ortak sayısı
formülüne göre hesaplanan değer üzerinden puanlanacaktır.

A.3.2. İş Ortaklığı Puanlaması

?GTT = İş ortaklığının toplam iş deneyim tutarında, toplam iş deneyim belgelerinin değil, sadece benzer iş deneyimlerinin (A/III, A/IV Grubu işler) toplam tutarı dikkate alınacaktır. Benzer olmayan iş deneyimleri puanlamada kullanılmayacaktır.
İş ortaklığı puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır.


İş ortaklığı kurmadan teklif veren istekliye 2 puan, iş ortaklığını iki ortaktan oluşturan istekliye 1 puan verilecek olup, ikiden fazla ortaktan oluşan iş ortaklıklarına puan verilmeyecektir.

A.4. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı, kalite nitelik puanı ve teknik yeterlilik puanının toplamıdır.

TP = TFP+KNP+TYP

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.