İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (ihale Ve Satın Alma Biirirmi)
İşin Adı Bayburt Askeri Gazino Restorasyon Yapım İşi
İlan Tarihi 05.07.2018
İhale K.No 2018/323095
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.07.2018 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/323095
İşin Adı : Bayburt Askeri Gazino Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyildiz Caddesi Özel İdare İşhanı K:4
b) Telefon ve faks numarası : 4582117284 - 4582116784
c) Elektronik posta adresi : bayozelidare@gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.bayburtozelidare.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet tescilli binanın restorasyon yapılması.
b) Yapılacağı Yer : Bayburt Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
ç) İşin süresi : 90
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Bayburt İl Özel İdaresi Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 16.07.2018 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

.4.1.2.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.1 Tüzel Kiş olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret  Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri:

4.2.1.Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu

4.2.2.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.2.3:İhale İşin tamamı ve bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.4.Tüzel Kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin , tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz bu şartın korunduğunu gösteren . standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “B (Üst Yapı ) Bina İşleri I.Grup Bina  İşleri” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece Fiyat Esasına göre belirlenecektir.

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. /

 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100.00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir..

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bayburt İl Özel İdaresi Plan,Proje,Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne  elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90. takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.