İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Doğal Kaynaklar, Ruhsat Ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları İstanbul Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Fatih İlçesi, 2284 Ada, 5 Parseldeki Mustafa İsmet Efendi Camii Ve Bahçe Duvarları Restorasyonu İşi
İlan Tarihi 10.07.2018
İhale K.No 2018/337926
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/337926
İşin Adı : Fatih İlçesi, 2284 Ada, 5 Parseldeki Mustafa İsmet Efendi Camii Ve Bahçe Duvarları Restorasyonu İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes(Vatan)Bulvarı 64 34091
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555081
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: http://www.istanbulyikob.gov.tr/
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon İşi
b) Yapılacağı Yer : İstanbul İli, Fatih İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 4. kat İhale Toplantı Salonu, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.07.2018 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

          1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

       b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

       c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

       ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.

       d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

       e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

       f) Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

       g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

       h) Bu bent boş bırakılmıştır.     

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu verilecektir  Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. Teknik personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihaleye davet tarihinden önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. Odası bulunmayan mesleklerde deneyim süresinin belirlenmesinde mezuniyet tarihi esas alınır. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.  

Adet             Pozisyonu          Mesleki Unvanı           Mesleki Özellikleri

1                  Şantiye Şefi        Mimar                         En Az 5 Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I Grubu işler” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Mercan Şubesi TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN No’lu hesabına (ihale kayıt no ve işin adı ile) 500 TL (Beşyüz TL) yatırılacak bedel karşılığında alınacak makbuz ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Takip Bürosu (Giriş Kat 6 numaralı Oda). Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Takip Bürosu (Giriş Kat 6 numaralı Oda)  Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091 Fatih /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerce tekliflerinin ekinde teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin ve birim Fiyat Teklif Cetvellerinin İsteklinin adı, soyadı veya unvanı belirtmesi ve İmzalı sunulması zorunludur. Teklif fiyatı oluşturan birim fiyat analizi idare tarafından analiz formatı verilmediği hallerde, ilgili kurumlarca yayımlanan birim fiyat analizlerindeki malzeme ve işçilik miktarlarına uygun analiz düzenlenecektir.

2. Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren Minimum 16 Mp. çekim yapan 1 adet Dijital Fotoğraf Makinesini  iş programına uygun olarak iş yerinde bulunduracaktır.

3. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan imalat kalemlerine ilişkin Birim Fiyat Tarifleri. İstekliler, teklifleri ekinde ihale dokümanı ile birlikte tek tek verilen idarenin tanımladığı imalat kalemlerine ait imalat tariflerini adı, soyadı veya unvanı belirtmesi ve imzalanmış olarak vermek zorundadır. Bu şekilde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4. İhale dokümanı ile birlikte verilen özellikli imalatlara ilişkin analizler. İsteklilerin ihale dokümanı ile birlikte verilen özellikli imalatlara ilişkin analizleri verilen standart forma uygun olarak vermek zorundadır. Sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca, isteklilerin özellikli imalatlara ilişkin sunmuş olduğu analizler ayrıntılı olarak incelenecek olup; ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatların çarpımı sonucunda bulunan tutarları teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. Maddesine göre Uygulama İşleri İçin 2017 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi”nde bulunan firmalar katılacaktır.

6. İş kalemlerine ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

7. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar iki ondalık basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.

8. 4734 sayılı Kanun kapsamına giren idarelerin Kanunun 3 üncü maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. Bu nedenle bu ihalelerde Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde yer alan hüküm gereğince onbindebeş Kurum payı ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.