İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 93. Şube Müdürlüğü- Tunceli
İşin Adı Tunceli-93 Şube Taşkın Ve Kurutma Tesisleri Onarım 2kısım
İlan Tarihi 11.07.2018
İhale K.No 2018/337220
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/337220

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı Dış Kapı No : 22 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ
b) Telefon ve faks numarası : 4282131898 - 4282131977
c) Elektronik Posta Adresi : dsi93@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
800 m Kargir Kanal, 1200 m Beton Kanal, 4 Adet Betonarme Menfez, 2320 m Korkuluk
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tunceli – Mazgirt, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Pülümür İlçeleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 93.Şube Müdürlüğü - TUNCELİ
b) Tarihi ve saati : 27.07.2018 - 10:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/IX Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları, İnşaat Mühendisliği Diplomasını benzer iş olarak sunabileceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda

yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (65 PUAN)

Fiyat puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite teknik puanı, kapasite durumu puanı ve tatbikat sicil

puanı (FDUP) (35 PUAN)

A.2.1

Kalite Teknik Puanı (KTP) (30 PUAN)

Sıra No İş Kalemi/İş grubu No Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
1 Her Türlü İnşaat Ve İmalatta Kullanılmak Üzere C20/25 Beton İmalatı (BAK-02) 51 75 19
2 Kargir İmalat (300 doz) (BAK-03) 12 17 4
3 DSİ Tip Korkuluk Yapılması (BAK-06) 14 20 5
4 İŞ GRUBU (BAK-01, BAK-04, BAK-05,  BAK-07,  BAK-08 ) 4,5 6,5 2
      TOPLAM 30

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite teknik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

A.2.2 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN)

Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin % 40’ ından fazla olan” yapım işlerinin beyan edilen sayısı için kapasite durum puanı (KDP) (3 PUAN) hesaplanacaktır.

0 adet iş - 3 puan

1 adet iş - 2 puan

2 adet iş - 1 puan

3 adet iş veya daha fazla adet iş - 0 puan

Örnek: 1)

İstekli tarafından teklif edilen bedel: 1.000.000 TL olsun,

1.000.000 TL x 0,40 = 400.000 TL

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortağın Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite durum puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kapasite durum puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya göre değerlendirilerek puan verilecektir. İsteklinin beyanı ile idare kayıtlarının tutmaması halinde idare kayıtları esas alınacaktır. İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yüklenimde bulunan bir iş ortaklığının ortağı olması halinde; ortak olduğu her iş ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

Örnek: İş ortaklığının 2 ortağı olması halinde;

Ortak Aldığı Puan Değerlendirmeye alınacak puan
A Ortağı 3 3 x (1/2) = 1,5 puan
B Ortağı 2 2 x (1/2) = 1 puan

A&B iş ortaklığının kapasite durum puanı (KDP) 2,5 puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda

Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda Tatbikat Sicil Puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Tatbikat Sicil Puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Teknik Puanı, Kapasite Durumu Puanı ve Tatbikat Sicil

Puanı toplamıdır.

FDUP= KTP+KDP+TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

P= FP + FDUP


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 93.Şube Müdürlüğü - TUNCELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 93.Şube Müdürlüğü - TUNCELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 (16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ) " Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.)