İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.ş.
İşin Adı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Otoklav Konteynerleri Teflon Kaplama Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 11.07.2018
İhale K.No 2018/336793
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.07.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 25.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/336793
İşin Adı : Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Otoklav Konteynerleri Teflon Kaplama Hizmet Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : PASA MAHALLESI PIYALEPASA BULVARI 74 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2122306041 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.istac.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Adet Otoklav Konteynerleri Teflon Kaplama Hizmeti
b) Yapılacağı Yer : İSTAÇ A.Ş. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi-Odayeri/Eyüp
c) Süresi : 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.07.2018 - 11:00

Yeterlilik 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2   Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.