İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı- Mardin
İşin Adı 1923-sdp-bet-015, 1980-sdp-bet-022, 1981-sdp-bet-016 Albüm Numaralı Su Depolarının Bakım Ve Onarımı
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No 2018/337455
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.07.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 20.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/337455

1-İdarenin
a) Adresi : ISTASYON MAHALLESI 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822151955 - 4822152832
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekoms70@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1923-SDP-BET-015 İÇİN 15 KALEM İNŞAAT, 6 KALEM MEKANİK İMALATI. 1980-SDP-BET-022 İÇİN 14 KALEM İNŞAAT, 6 KALEM MEKANİK İMALATI. 1981-SDP-BET-016 İÇİN 14 KALEM İNŞAAT, 6 KALEM MEKANİK İMALATI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KORG.HULUSİ SAYIN KIŞLASI SU DEPOLARI, ARTUKLU/MARDİN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 70'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 20.07.2018 - 10:00


Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki B III maddesi grubunda yer alan işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


46.2.Uygulanacak Cezalar: 46.2.1. İş programının idareye zamanında verilmemesinden dolayı, gecikilen her gün için; günlük gecikme cezasının (sözleşme bedelinin %0,05'inin)1/8'i, Şantiye şefi ve diğer teknik personel taahhütnameleri, diplomaları ve oda kayıt belgelerinin belirtilen sürede idareye verilmemesi halinde; gecikilen her gün ve her bir personel için günlük gecikme cezasının (sözleşme bedelinin %0,05'inin)1/8'i, Taahhütname ve diğer belgeler verildiği halde, şantiye şefi işin başında bulunmadığı taktirde her gün için; günlük gecikme cezasının (sözleşme bedelinin %0,05'inin)1/4'ü kadar, İhale şartnamesinde işin başında bulundurulması istenen diğer teknik eleman ve iş makineleri idarenin öngördüğü zamanlarda işin başında bulundurulmadığı taktirde her gün ve her biri için; günlük gecikme cezasının (sözleşme bedelinin %0,05'inin)1/8'i kadar, İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Poliçesinin İş Yeri Teslim tarihinden itibaren başlatılmaması halinde, İş Yeri Teslim tarihinden Sigorta başlangıç tarihine kadar olan süre kadar geçen her gün için günlük gecikme cezasının (sözleşme bedelinin %0,05'inin)1/4'ü kadar ceza olarak kesilir. 46.2.2. Cezalar yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya hüküm almaya hacet kalmaksızın hak edişlerden kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanmadığı takdirde, Kesin teminatından ve/veya yükleniciden ayrıca tahsil edilir. (Sözleşmenin feshi neticesi teminatın irat kaydedilmesi halinde de aynı işlem uygulanır.) 46.2.3. Yüklenicinin geçici ve/veya kesin kabul eksikliklerini, kabul heyetinin verdiği sürede tamamlamaması ve geçici veya kesin kabul heyetince belirlenmemiş olması durumunda, geçen her gün için günlük gecikme cezası (sözleşme bedelinin %0,05)'inin %5'i uygulanır. Kısmi kabul bölümü için kısmi ceza miktarının hesabında sözleşme bedeli olarak kısmi bölümün oranı hesaba katılır. 46.2.4. Geçici ve Kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre uygulanır. 46.3. Kesin Teminat Mektubunun Süresi Kesin teminat mektubunun süresi iş bitim tarihini izleyen 36 aylık süreyi kapsayacaktır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin en az 12 ay aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır. 46.4. Teminat süresinin dolmasına rağmen yüklenici kesin kabul için başvuruda bulunmuyorsa: 46.4.1. Kesin hesap neticesinde yüklenicinin idareye herhangi bir borcunun olmaması ve taahhüdü ile ilgili kesin kabule engel bir kusur ve eksikliğin bulunmaması halinde yüklenicinin başvurması beklenir. 46.4.2. Aksi durumlarda ise; yüklenicinin başvuruda bulunması beklenmeksizin resen kabul işlemi yapılır. 46.5. Ödenek Dilim Değişikliği Ödeneğin tamamının 2016 yılında kullanılması esas olup, ihale ve sözleşme süresince yaşanabilecek gecikmeler durumunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27'nci maddesinden fayda ile ödenek dilim değişikliği yapılabilecektir. 46.6. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel ve nitelik sayısı aşağıda verilmiştir. 1 Adet Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi (En az 1 yıl deneyimli) 46.7. SGK İhale konusu işte Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 46.8. Emniyet Tedbirleri Yüklenici, çalıştığı süre içinde gerekli tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş ve İşçi Güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun imalat yapacak, yürürlükte olan tüm iş kanunu, işçi sağlığı, işçi güvenliği tüzüklerine uygun ve işçi sigorta primleri düzenli ödenen elemanlar çalıştırılacaktır. Uygulama sırasında kendi veya çalıştırıldığı taşeron, usta ve işçilerin hatasından veya kullandıkları makinelerin hatalı kullanımlarından, bina içi veya dışında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından, hasarlardan, çalıştırdığı kimselerin veya üçüncü şahısların uğrayacakları zarar ve ziyandan bizzat sorumlu olacak ve sebep olduğu tüm hasarları bedelsiz olarak tanzim edecektir. Yüklenici, işin süresi boyunca Birlik K.lığı ile arasında yapılacak olan güvenlik protokolüne titizlikle riayet edecektir. 46.9. Malzeme Seçimi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip imalata başlamadan önce yüklenici, Kontrol Teşkilatı tarafından istenecek her bir imalat kalemi için en az üç adet ürünü malzeme seçimi için, idareye sunacaktır. Sunulacak ürünler, ihale dokümanında belirtilen imalatın teknik özelliklerine uygun olacaktır. Yüklenici, malzeme seçimi dosyasında TSE belgeleri ve ürün kataloğunu idareye sunacaktır. 46.10. İnşaat Sigortası (Bütün Riskler)?nın İlave Hususları 46.10.1. Yüklenici tarafından yaptırılacak Sigorta Poliçelerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması başlıklı esasları uygulanacak olup; İŞVEREN: İdarenin adı, İŞİ GERÇEKLEŞTİREN: Yüklenicinin adı, SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ: Yer teslim tarihi, RİZİKO ADRESİ: İşin ismi veya şantiye adresi olacak şekilde tanzim edilecektir. Poliçenin her sayfası Bölge/Genel Müdürlük ile yüklenici tarafından imzalanacaktır. 46.10.2. Yürürlükteki Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereği uygulanacak azami muafiyet ve koasürans için, a. Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami %2'dir. b. Depm,sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20'dir. 46.10.3. Taksitlendirilmiş sigorta poliçesi primlerinin son taksitlendirme tarihi, iş bitim tarihini geçmeyecektir. 46.11. Yüklenici, işe başlamadan önce gerekli yetkili kuruluşlardan (Belediye, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve benzeri) izin, ruhsat alınması ve proje tasdiki işlemlerine ait gerekli bedelleri ödeyerek, MSB adına yaptırmakla yükümlüdür. Yukarıda belirtilen işlemler için, yüklenici, yapmış olduğu ödemeyi idareye ibraz ettiği takdirde idarece yükleniciye yapmış olduğu harcama ayrıca ödenecektir. 46.12. Askeri tesis, lojman ve işyerinde kullanılan kimyasal nitelikli malzemelerden kaynaklanabilecek risklere karşı, ürünün üretim aşamasından son kullanıcısına kadar güvenle kullanımını sağlamak üzere, tedarik edilen ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu doldurarak idareye sunulacaktır. 46.13. İhale dokümanında bulunan idari şartname ve sözleşme tasarısı ile yürürlükteki Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği arasında çelişki olması durumunda yürürlükteki Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği hükümleri esas alınacaktır. 46.14. Şartname Maddeleri Bu Şartname 46 (kırkaltı) maddeden ibaret olup, aşağıda isimleri yazılı heyet tarafından düzenlenmiştir.