İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karabük Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Karabük İli Safranbolu İlçesi Kalealtı İlkokulu Restorasyon Uygulaması
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No 2018/345666
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.07.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/345666
İşin Adı : Karabük İli Safranbolu İlçesi Kalealtı İlkokulu Restorasyon Uygulaması
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : TÜRK TELEKOM KARŞISI- GÜNAYLAR İŞ MERKEZİ KAT 3-4-5 MERKEZ-KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası : 3704151722 - 3704126128
c) Elektronik posta adresi : info@karabukozelidare.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET RESTORASYON UYGULAMA İŞİ
b) Yapılacağı Yer : KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır
ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Karabük İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeni Toplantı Salonu TÜRK TELEKOM KARŞISI- GÜNAYLAR İŞ MERKEZİ KAT 3-4-5 MERKEZ-KARABÜK
b) Tarihi ve saati : 27.07.2018 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6. İdare tarafından alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.............................................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %90 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “B-I grubu İşler: Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyon İşleri” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1………………………………………………………………………………………………………

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500(beşyüz)  Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcilerinin, ihale dokümanını 24.07.2018 tarihi saat 16.30’a kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.